Sociologija
Vizualna kultura in spol

Vizualna kultura in spol

Naslov predmeta: VIZUALNA KULTURA IN SPOL

Nosilec/nosilka: red. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 2. stopnje

Oznaka izbirnega predmeta: I-ST

Število ECTS kreditov: 5

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Temeljni izobraževalni cilji vključujejo razumevanje konceptualnega aparata teorije vizualne kulture s posebnim poudarkom na povezovanju s teorijo spola. Študenti/študentke razvijajo sposobnosti za kritično analizo primerov vizualnih podob kot tudi občutljivost za preplet in soodvisnost različnih družbenih razmerij in konfiguracij moči, ki se vzpostavljajo skozi vizualne reprezentacije spola in spolnosti.

Predmetno specifične kompetence:

 • poznavanje in razumevanje različnih teoretskih pristopov in metodologij pri proučevanju vizualne kulture;
 • sposobnost kritične analize in primerjalnega vrednotenja vizualnih podob;
 • sposobnost prepoznavanja različnih družbenih razmerij skozi politiko vizualnih reprezentacij;
 • konkretne analize primerov vizualnih podob z različnih področij – od popularne kulture do likovne/vizualne umetniške produkcije v najširšem razponu, in sicer od tradicionalnejših medijev (slikarstvo, kiparstvo), do sodobnejših medijev (instalacija, performans, body art, fotografija, video).

Opis vsebine:
Predmet Vizualna kultura in spol s perspektive feministične vizualne teorije obravnava reprezentacije spolne razlike v vizualnih podobah ter koncept pogleda/gledanja skozi ustroje moči in nadzorovanja v prevladujočih družbenih razmerjih. Upošteva teoretske doprinose lezbičnih in gejevskih študij na področju vizualne kulture. Vloga spola bo analizirana ob primerih upodobitev telesa likovne/vizualne umetniške produkcije zahodne umetnostno-zgodovinske tradicije skupaj z drugimi modeli subjektivitete, ki vključujejo vidike spolne orientacije, rasnih in etničnih identifikacij ter nacionalnosti in razreda. Obravnavana bodo tista umetniška dela, ki se osredotočajo na tematiko spola in politiko identitet skozi reprezentacije telesa: esencialistična poudarjanja specifično ženskih tem (ki se nanašajo na žensko seksualnost, menstruacijo, nosečnost, splav, porod, materinstvo…); body art (objektivizirane upodobitve lastnih teles); konstruktivistična, antiesencialistična zanikanja prikazovanja lastnega (ženskega) telesa; lezbične in gejevske podobe (preseganje heteronormativnosti in spolnih binarizmov skozi koncepte vizualnega transvestizma, maškarade, preoblačenja v nasprotni spol – umetnost drag king/queen performansov); stereotipne predstavitve spola.
Vključeni bodo zgledi iz filma, fotografije in televizije.Teoretske osnove se naslanjajo na sodobne sociološko-kulturološke študije, teorijo vizualne kulture, umetnostno zgodovino, feministično teorijo in psihoanalizo.

Temeljna literatura:
Izbrana poglavja iz:

 • Butler, Judith, Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete, Zbirka Lambda, Škuc, Ljubljana, 2001.
 • Berger, John, Ways of Seeing, British Broadcasting Corporation in Penguin Books, London in Harmondsworth, 1972.
 • Jones, Amelia, The Feminism and Visual Culture Reader, Routledge, London in New York, 2003.
 • Kuhn, Annette, Family Secrets: Acts of Memory and Imagination, Verso, London, 2002.
 • De Lauretis, Teresa, Film in vidno, Škuc, 1998.
 • Lippard, Lucy R., The Pink Glass Swan (Selected essays on feminist art), The New Press, New York, 1995.
 • Mulvey, Laura, »Vizualno ugodje in pripovedni film«, v Vidmar, Ksenija H. (ur.), Ženski žanri: Spol in množično občinstvo v sodobni kulturi, Zbornik besedil medijskih študijev in feministične teorije, ISH – Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana, 2001.
 • Pollock, Griselda, Vision and Difference: Femininity, Feminism and the Histories of Art, Routledge, London in New York, 1988.