Sociologija
Uvod v sociologijo kulture 2

Uvod v sociologijo kulture 2

Naslov predmeta: UVOD V SOCIOLOGIJO KULTURE II

Nosilec/nosilka: Izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat

Študijski program, stopnja: Sociologija, dvodisciplinarni program 1. stopnje

Letnik, semester: 1. letnik, 2. semester

Število ECTS kreditov: 3

Kontaktne ure skupaj: 30

Cilji in predmetno specifične kompetence: Cilji: Predmet uvaja temeljni sociološki konceptualni aparat. Omogoča proučevanje kulture in kulturnih fenomenov v sodobnosti ter v primerjalno zgodovinski perspektivi; razvija kritične in analitične pristope, ki temeljijo na poznavanju klasične kulturne analize ter osnov sodobnih teoretskih pristopov poststrukturalizma, psihoanalize in postmodernizma.
Predmetno specifične kompetence:
– poznavanje, razumevanje in analitska raba temeljnih konceptov kulturne teorije
– umeščanje kulturnih fenomenov ter procesov v zgodovinske in primerjalne kontekste
– podrobno poznavanje temeljnih avtorjev in del, ki so relevantna za proučevanje kulture ter razvoj discipline
– sposobnost apliciranja različnih teoretskih pristopov na proučevanje konkretnih kulturnih praks, produktov, kolektivnih in posamičnih identitet

Opis vsebine: V drugem delu predmet uvaja tradicije kritične teorije; študenti in študentke se srečajo s pojmom kulturne industrije ter razmerja med produkcijo in recepcijo kulturnega blaga; vzpostavljeno je razumevanje tehnične reprodukcije umetnosti in učinkov na vznik množične kulture in potrošništva. Analizirani so novi modeli percepcije umetnosti ter delitve na visoko in nizko umetnost; obravnavani so zgodovinsko spremenjeni status umetnine, množični mediji in pohod družbe spektakla ob koncu 20. stoletja. Zadnji vsebinski sklop obravnava spremenjeno razmerje med posameznikom in družbo, razpad modernega pojmovanja identitete in posameznika; potrošniško kulturo in globalni blagovni fetišizem.

Temeljna literatura: Izbrana poglavja iz:
– Benjamin, W.: »Umetnina v času, ko jo je mogoče tehnično reproducirati«, Izbrani spisi. Ljubljana: SH, 1998, str. 145-176
– Best, S. in Kellner, D.: Postmodern Theory, Critical Investigations. New York: The Guilford Press, 1991
– Campbell, C.: Romantična etika in duh sodobnega porabništva. Ljubljana: SH, 2001
– Debord, G.: Družba spektakla. Ljubljana: ŠOU, Študentska založba, 1999
– Huyssens , A.: After the Great Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism, Bloomington: Indiana University Press, 1986
– Jameson, F.: Postmodernizem. Ljubljana: Analecta, 2000
– Lasch, S.: Sociologija postmodernizma. Ljubljana: Krtina, 1993
– Vidmar Horvat, K.: Uvod v sociologijo kulture. Ljubljana: FF, 2004