Sociologija
Uvod v sociologijo kulture 1

Uvod v sociologijo kulture 1

Naslov predmeta: UVOD V SOCIOLOGIJO KULTURE I

Nosilec/nosilka: Izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat

Študijski program, stopnja: Sociologija, dvodisciplinarni program 1. stopnje

Letnik, semester: 1. letnik, 1. semester

Število ECTS kreditov: 5

Kontaktne ure skupaj: 60

Cilji in predmetno specifične kompetence: Cilji: Predmet uvaja temeljni sociološki konceptualni aparat. Omogoča proučevanje kulture in kulturnih fenomenov v sodobnosti ter v primerjalno zgodovinski perspektivi; razvija kritične in analitične pristope, ki temeljijo na poznavanju klasične kulturne analize.
Predmetno specifične kompetence:
– poznavanje, razumevanje in pravilna raba temeljnih konceptov kulturne teorije
– prepoznavanje zgodovinskih in primerjalnih kontekstov kulturnih fenomenov ter procesov
– razlikovanje glavnih teoretskih pristopov k študiju kulture
– poznavanje temeljnih avtorjev in del, ki so relevantna za proučevanje kulture ter razvoj discipline

Opis vsebine: Predmet je sestavljen iz tematskih sklopov, ki študenta in študentko postopoma in v zgodovinskem prerezu uvajajo v temeljno problematiko ter konceptualne možnosti za analizo kulture. Uvodne teme obravnavajo pojmovanja kulture, ki vključujejo strukturne vidike ter analizo vsakdanjega življenja; osvetlijo razmerje družba-kultura, kultura- umetnost, visoka-nizka kultura, jezik-kultura, kultura-identiteta.
Sledi uvajanje temeljnih pojmov: historičnega materializma (baza, nadzidava; razredni boj, odtujitev, blagovni fetišizem, napačna zavest); koncepti hegemonije (Gramsci), ideologije in ideoloških aparatov države (Althusser), subjekta , diskurza in moči (Foucault).
Prek branja Freuda se študenti in študentke seznanijo z delovanjem nezavednega, množične psihologije ter mehanizmom identifikacije. Slednje vodi v tematski sklop razumevanja oblikovanja individualnih in kolektivnih identitet. Prvi del predmeta zaključi niz vsebin, ki obravnavajo formacije kolektivnih identitet prek vpisovanja spomina in iznajdenih tradicij.

Temeljna literatura: Izbrana poglavja iz:
– Adorno, T. W. in Horkheimer, M.: Dialektika razsvetljenstva. Ljubljana: SH, 2002 (str. 17-55)
– Alexander, J.: Durkheimian Sociology: Cultural Studies. New York: Cambridge University Press, 1988
– Althusser, L.: »Ideologija in ideološki aparati države«, V: Ideologija in estetski učinek. Ljubljana: CZ, 1980
– Freud, S.: »Množična psihologija in analiza jaza«; V: Psihoanaliza in kultura. Ljubljana: DZS, 1981
– Foucault, M.: Zgodovina seksualnosti, 1. del. Ljubljana: ŠKUC, 2000
– Marx, K. in Engels, F.: »Nemška ideologija«, V: MEID II. Ljubljana: CZ, 1976 (str. 11- 99)
– Saussure, F. de: Predavanja iz splošnega jezikoslovja. Ljubljana: SH, 1997 (str. 79-84; 122-137)
– Vidmar Horvat, K.: Uvod v sociologijo kulture. Ljubljana: FF, 2004