Sociologija
Uvod v sociologijo 2

Uvod v sociologijo 2

Naslov predmeta: UVOD V SOCIOLOGIJO II

Nosilec/nosilka: doc. dr. Gorazd Kovačič

Študijski program, stopnja: Sociologija, dvodisciplinarni program 1. stopnje

Letnik, semester: 1. letnik, 2. semester

Število ECTS kreditov: 5

Kontaktne ure skupaj: 60

Cilji in predmetno specifične kompetence: Temeljni izobraževalni cilji so predvsem naslednji: usposabljanje za razumevanje in mišljenje temeljnih družbenih pojavov in procesov (sociološka imaginacija); študenti in študentke se seznanijo z različnimi klasičnimi in sodobnimi pristopi, ki se ukvarjajo z družbo in družbenim in pri tem razvijajo kritični odnos do njihovih pristopov in dometov pri analiziranju posameznih družbenih pojavov in procesov.
Predmetno specifične kompetence:
– študenti in študentke razlikujejo med temeljnimi sociološkimi (makro in mikro) teorijami razlikujejo in njihovim obravnavanjem posameznih tem ter poznajo osnovne kritike na njihov račun;
– poznajo in analizirajo različne teoretske pristope pri obravnavanju posameznih družbenih pojavov in procesov;
– osvojijo glavne sociološke koncepte;
– znajo analizirati nekatere sodobne družbene pojave in procese.

Opis vsebine: Predmet Uvod v sociologijo II postavlja temelje za razumevanje družbe in družbenega, saj študente in študentke seznanja z najpomembnejšimi teoretskimi napori v zgodovini sociološke misli in aktualnimi družbenimi problemi in vprašanji. Študentke in študenti se bodo pri tem predmetu seznanili s temeljnimi sociološkimi pristopi pri obravnavanju posameznih družbenih pojavov in procesov (funkcionalistični, marksistični, neomarksistični, interakcionistični, formalistični, fenomenološki, feministični). Obenem pa bodo s teoretskimi pristopi in analitskimi orodji zgoraj omenjenih teorij tematizirane tudi osrednje oz. klasične sociološke teme, s katerimi se srečuje tako posameznik kot tudi družba kot celota: (ne)enakost spolov, delo (plačano in neplačano) in zaposlitev, družbena stratifikacija, revščina in socialna politika, mobilnost in migracije, nadzorovanje, kaznovanje in totalne institucije.

Temeljna literatura: Izbrana poglavja iz:
– Adam, F. (ur.): Kompendij socioloških teorij. Ljubljana: Študentska založba, 2004
– Simmel, G.: Temeljna vprašanja sociologije. Ljubljana: SH, 1993
– Berger, P. in Luckman, T.: Družbena konstrukcija realnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1988
– Marx, K. in Engels, F.: Izbrana dela I-III. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1976-1979
– Adorno, T. W. in Horkheimer, M.: Sociološke studije. Zagreb: Školska knjiga, 1980
– Bourdieu, P.: Praktični čut I. Ljubljana: SH, 2002
– Beck, U.: Družba tveganja: na poti v neko drugo moderno. Ljubljana: Krtina, 2001
– Adam, F.: Sociološki porterti. Maribor: Obzorja, 1996
– Giddens, A.: Sociology, Introductory Readings. Cambridge: Polity Press, 1997
– Ritzer, G.: Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Globus, 1997
Literatura za seminarje in vaje bo objavljena na začetku semestra.