Sociologija
Uvod v sociologijo 1

Uvod v sociologijo 1

Naslov predmeta: UVOD V SOCIOLOGIJO I

Nosilec/nosilka: Red. prof. dr. Milica Antić Gaber, asistent/-ka

Študijski program, stopnja: Sociologija, dvodisciplinarni program 1. stopnje

Letnik, semester: 1. letnik, 1. semester

Število ECTS kreditov: 5

Kontaktne ure skupaj: 60

Cilji in predmetno specifične kompetence: Temeljni izobraževalni cilji so predvsem naslednji: usposabljanje za razumevanje in mišljenje temeljnih družbenih pojavov in procesov (sociološka imaginacija); študenti in študentke se seznanijo z različnimi klasičnimi in sodobnimi pristopi, ki se ukvarjajo z odnosom med posameznikom in družbo in pri tem razvijajo kritični odnos do teh pristopov.
Predmetno specifične kompetence:
– študenti in študentke razlikujejo med temeljnimi sociološkimi teorijami razlikujejo in njihovim obravnavanjem odnosa posameznik – družba ter poznajo osnovne kritike na njihov račun;
– poznajo in so občutljivi za problematiko odnosa posameznik – družba;
– analizirajo vlogo in položaj posameznika/posameznice v različnih družbenih institucijah in vsakdanjih življenjskih praksah;
– znajo analizirati nekatere pomembne družbene pojave in procese, s poudarkom na odnosu posameznik – družba.

Opis vsebine: Predmet Uvod v sociologijo I postavlja temelje za razumevanje družbe in družbenega, saj študente in študentke seznanja z najpomembnejšimi teoretskimi napori in empiričnimi študijami v zgodovini sociološke misli in aktualnimi družbenimi problemi in vprašanji. Tematizirana vprašanja odnosa posameznik – družba; vloga in položaj posameznika v različnih vsakdanjih praksah (otroštvo, mladostništvo, zrelo obdobje, starost) ter v različnih družbenih institucijah (šola, družine, birokratske in druge sodobne organizacije, totalne organizacije).

Temeljna literatura: Izbrana poglavja iz:
– Haralambos, M. in Holborn, M.: Sociologija: teme in pogledi. Ljubljana: DZS, 1999, 2001, 2005
– Sieder, R.: Socialna zgodovina družine. Ljubljana: SH, 1998
– Gillis, J. R.: Mladina in zgodovina. Šentilj: Aristej, 1999
– Goffman, E.: Stigma, Notes on the Management of Spoiled Identity. New York: touchstone, 1986
– Sen, A.: Ekonomija blaginje. Ljubljana: Založba /*cf., 2002
– Foucault, M.: Nadzorovanje in kaznovanje. Ljubljana: Krtina, 2004
– Bauman, Z.: Tekoča moderna. Ljubljana: Založba /*cf., 2000
Literatura za seminarje in vaje bo objavljena na začetku semestra.