Sociologija
Uvod v historično sociologijo

Uvod v historično sociologijo

Naslov predmeta: UVOD V HISTORIČNO SOCIOLOGIJO

Nosilec/nosilka: Red. prof. dr. Avgust Lešnik

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 1. stopnje

Letnik, semester: 1. letnik, 1. semester

Število ECTS kreditov: 4

Kontaktne ure skupaj: 45

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Predmet študente in študentke uvaja v osnove historične sociologije. Te vključujejo razumevanje odnosa med sociologijo in zgodovino ter uporabo historične metode v sociološkem raziskovanju.
Predmetnospecifične kompetence:
– poznavanje razvoja sociološke misli v perspektivi dialoga z zgodovino in filozofijo zgodovine;
– poznavanje glavnih epistemoloških tokov v afirmaciji sociologije kot »znanstvene zgodovine«;
– razumevanje zgodovinskega pristopa v proučevanju družbenih struktur;
– sposobnost razločevanja med zgodovinopisno in sociološko metodo.

Opis vsebine: Predmet osvetljuje razvoj sociološke misli s perspektive njenega odnosa do zgodovine in filozofije zgodovine. Predstavljeni so glavni tokovi in smernice v historičnem proučevanju in razumevanju socioloških fenomenov od zgodnjih, »predzgodovinskih«, obdobij formuliranja sociološke vede do najnovejšega razvoja historične sociologije. Študenti in študentke se seznanijo z zgodnjim antičnim, srednjeveškim, renesančnim in razsvetljenskim razumevanjem časa in zgodovinskega poteka, se srečajo s pogledi romantikov (Herder) in nemške filozofije (Kant, Hegel, Marx), pozitivizmom ter naposled historizmom; hkrati si pridobijo osnovni vpogled v sodobno »revolucioniranje« zgodovinske metode. Predstavljeni in kritično osvetljeni so ključni zgodovinski koncepti razvoja, kronologije, časa, preteklost/sedanjost, napredka, spremembe, zgodovinskosti družbenih zakonitosti; oblikuje se temeljno razumevanje zgodovinskih epistemologij in zgodovinskih diskurzov in njihovega vpliva na sociološko raziskovanje.

Temeljna literatura:

  • Burke, Peter (1993), Revolucija v francoskem zgodovinopisju [The French Historical Revolution: The Annales School 1929–89]. Ljubljana: Studia humanitatis.
  • Burke, Peter (2008), History and Social Theory. Cambridge: Polity Press [slov. prevod: Tjaša Učakar (2012), Zgodovina in družbena teorija (ur. Avgust Lešnik). Ljubljana: JAK/ZZFF – v pripravi].
  • Čarni, Ludvik (2012), Historična sociologija – Izvori sociološke misli na Slovenskem. Izbrani spisi (ur. Avgust Lešnik). Ljubljana: Znanstvena založba FF.
  • Delanty, Gerard in Isin, F. Engin (2003), Handbook of Historical Sociology. London: SAGE.
  • Kuljić, Todor (2012), Kultura spominjanja. Teoretske razlage uporabe preteklosti (ur. Ksenija Vidmar Horvat). Ljubljana: Znanstvena založba FF.
  • Lešnik, Avgust (2010), »Komunikacija sociologije in zgodovine: od ‘predzgodovine’ k zgodnji dobi sociološke misli. Prispevek za zgodovino historične sociologije«. V: Vidmar Horvat, Ksenija in Avgust Lešnik (ur.), Včeraj in danes. Jubilejni zbornik socioloških razprav ob 50-letnici Oddelka za sociologijo: 1960 – 2010. Ljubljana: Znanstvena založba FF, str. 181–207.
  • Lešnik, Avgust (2011), »Skica za zgodovino historične sociologije (Spremna beseda)«. V: Dennis Smith, Vzpon historične sociologije. Ljubljana: Studia humanitatis, str. 369–414.
  • Luthar, Oto et al. (2006), Zgodovina historične misli. Od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU.
  • MacRaild, M. Donald in Taylor, Avram (2005), Social Theory and Social History. New York: Palgrave Macmillan.
  • Smith, Dennis (2011), Vzpon historične sociologije [The Rise of Historical Sociology]. Ljubljana: Studia humanitatis.