Sociologija
Teoretizacija svetovnega horizonta

Teoretizacija svetovnega horizonta

Naslov predmeta: TEORETIZACIJA SVETOVNEGA HORIZONTA

Nosilec/nosilka: doc. dr. Primož Krašovec

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 2. stopnje

Oznaka izbirnega predmeta: I-ST

Število ECTS kreditov: 4

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Poznavanje zgodovine in razvoja teorij, ki teoretizirajo globalni horizont.
 • Poznavanje družbenih in zgodovinskih predpostavk teorij te vrste.
 • Poznavanje morebitnih praktičnih učinkov teh teorij in njihove siceršnje povezanosti z družbenimi praksami.

Opis vsebine:
Predmet obravnava teorije, ki izrecno teoretizirajo procese globalizacije, a tudi tiste, ki jih k taki teoretizaciji napeljuje kompleksnost njihovega predmeta ali njihova lastna teoretska logika. Predmet tako obdeluje teoretsko “predzgodovino” globalizacijskih teorij, zlasti pa seveda teorije, ki se izrecno ukvarjajo s procesi v svetovnem merilu. Teorije različno pojasnjujejo te procese in njihov splet tudi različno imenujejo. Preobrazbe v svetovni povezavi produkcijskih načinov spremljajo preobrazbe v oblikah družbenosti. Predmet prikazuje teorije, njihovo logiko in kompleksnost sodobnih procesov, ki jo teorije pojasnjujejo.

Temeljna literatura:
Izbrana poglavja iz:

 • Aglietta, Michel: Régulation et crises du capitalisme, Odile Jacob, Paris, 1997.
 • Amable, Bruno: The Diversity of Modern Capitalism, Oxford UP, Oxford, 2003.
 • Arrighi, Giovanni: The Long Twentieth Century. Money, Power, and the Origins of our Times, Verso, London-New York, 1994 (1996).
 • Braudel, Fernand: Igre menjave I-II, ŠKUC-FF, Ljubljana, 1989.
 • Caillé, Alain: Dé-penser l’économique. Contre le fatalisme, La Découverte – MAUSS, Paris, 2005.
 • Cordellier, Serge, ur.: La mondialisation au-dela des mythes, La Decouverte, Pariz, 1997 (nova izdaja: 2000).
 • Frank, André Gunder: ReOrient. Global Economy in the Asian Age, University of California Press, Berkeley etc., 1998.
 • Mandel, Ernest: Der Spätkapitalismus, Suhrkamp, 1972. Angleški prevod: Late Capitalism, Verso, London, 1978.
 • Sen, Amartya K.: Ekonomija blaginje. Izbrane razprave, Založba /*cf., Ljubljana, 2002.
 • Wallerstein, Immanuel: The Modern World System I-II-II, Academic Press, New York, 1974, 1980, 1988.
 • Wolf, Eric R.: Europe and the People Without History, University of California Press, Berkeley etc., 1982, 1997. (Slovenski prevod pri Studia humanitatis.)