Sociologija
Stik med evropskimi in neevropskimi družbami

Stik med evropskimi in neevropskimi družbami

Naslov predmeta: STIK MED EVROPSKIMI IN NEEVROPSKIMI DRUŽBAMI

Nosilec/nosilka: doc. dr. Jože Vogrinc

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 2. stopnje

Oznaka izbirnega predmeta: I-ST

Število ECTS kreditov: 4

Cilji in predmetno specifične kompetence:

 • Temeljni cilj je na konkretnem zgodovinskem in antropološkem materialu skozi sociološko in antropološko konceptualizacijo prvega stika med dotlej nepoznanima kulturama in družbama predstaviti razsežnosti evropskih novoveških odkritij, osvajanj in kolonizacije;
 • omogočiti kompleksno dojemanje razlik med naključnimi in posrednimi stiki in osvojitvijo, ki implicira dekulturacijo in akulturacijo;
 • senzibilizirati študente na večperspektivnost, ki upošteva pogled premaganih in zna razpoznati oblike njihovega odpora in subverzije;
 • senzibilizirati študente na ireduktibilnost zgodovinskih sprememb, ki sledijo stiku, in na različne moduse transformacij (mestizacija, hibridizacija idr.);
 • seznaniti jih z glavnimi ideološkimi filtri in reprezentacijami, skozi katere so Evropejci mislili odkriti in osvojeni svet in ga poskušali praktično obvladati ter miselno in čustveno usvojiti;
 • seznaniti študente z zgledi zgodovinskega in antropološkega materiala, na katerem je mogoče samostojno študirati načine, kako so evropski osvajalci in njihovi premaganci razumeli stik in njegove posledice.

Opis vsebine:
Sociološka in antropološka konceptualizacija stika med poprej neznanimi si družbami oziroma kulturami (posamična naključna srečanja, posredni stik prek menjave, potovanja in mitologija, vdor, nasilni stiki); konceptualizacija medkulturnih vplivanj (difuzija, menjava idr.), akulturacija in dekulturacija; destrukturacija in restrukturacija osvojene družbe; razsežnosti impakta Evropejcev v Novem svetu ter Avstraliji in Novi Zelandiji (ekološke, epidemiološke, biološke razsežnosti evropske kolonizacije), precedenčni primeri; logika in zgodovina evropskih predstav o Novem svetu v dobi odkritij (semiotika »Drugega«); procesi transformacije osvojenih družb in njihovo razumevanje pri Evropejcih in pri premaganih (pogled premaganih, mestizacija); posledice osvojitev za evropejske predstave o človeški univerzalnosti.

Temeljna literatura:
Izbrana poglavja iz:

 • Crosby, A.W. (2006) Ekološki imperializem. Biološka ekspanzija Evrope (900-1800) (Ljubljana: SH);
 • Pagden, A. (1990) Spanish Imperialism and the Political Imagination. Studies in European and Spanish American Social and Political Theory 1513-1830 (New Haven: Yale UP);
 • Todorov, T. (1999) The Conquest of America: The Question of the Other (Norman: Univ. of Oklahoma Press);
 • Wachtel, N. (2005) Pogled premaganih (Ljubljana: SH);
 • Wolf, E. (1998) Evropa in ljudstva brez zgodovine (Ljubljana: SH).