Sociologija
Spol in religije

Spol in religije

Naslov predmeta: SPOL IN RELIGIJE

Nosilec/nosilka: doc. dr. Anja Zalta

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 2. stopnje

Oznaka izbirnega predmeta: I-ST

Število ECTS kreditov: 5

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Cilj predmeta je spoznavanje in razumevanje vloge spola s poudarkom na odnosu do ženske v svetovnih religijah ter njeno vlogo v iskanju in utrjevanju lastne identitete. Predmetno specifične kompetence, ki si jih bodo študentke in študenti pri njem pridobili so naslednje: razumevanje odnosa do spola na podlagi sociokulturne analize obstoječega gradiva; sposobnost kritične analize in primerjalno-zgodovinskega vrednotenja religioloških fenomenov ; razumevanje odnosov med pripadniki posameznih religij in širšo družbo s poudarkom na prepoznavanju vloge verskih tradicij pri odnosu do spola v sodobnih družbah; analiza religioloških globalnih in lokalnih vplivov na posamezno kulturo (npr. percepcija ženske in odnos med spoloma v muslimanski »diaspori« na Zahodu itd.).

Opis vsebine:
Predmet obravnava vlogo spola v svetovnih religijah na podlagi zgodovinskega ter socio-kulturnega pristopa. Zgodovinski pregled vloge spola v velikih svetovnih religijah posebno pozornost nameni vlogi ženske: v budizmu (pregled glavnih budističnih naukov, položaja ženske v zgodnjem indijskem budizmu, ženske v mahajanskem in vajrajanskem oz. tantričnem budizmu ter sodobni problemi, s katerimi se srečujejo ženske v budizmu); krščanstvu (ženske v Bibliji, ideal celibata, lik Device Marije, ženske kot duhovnice); hinduizmu (ženske v śruti literaturi – Vede, Brahmane, Aranyake, Upanišade, ženske in miti, podrejenost tradiciji, ženske v bhakti tradiciji, ženske svetnice nekoč in danes, ženske upodobitve Božanstva, ženske v sodobnem hinduizmu, pomen vdove); islamu (vloga ženske pri oblikovanju islama, dve različici pobožnega življenja za ženske v islamu, pravice in dolžnosti žensk po islamskem zakonu Šarii (vprašanje ločitve, dedovanja, zakrivanja, obrezovanja); judovstvu (ženske v Tori in v rabinskem judovstvu: izobrazba, poroka, monogamija in poligamija, družinsko življenje, oblikovanje poročnih zakonov, spolnost in niddah, devištvo, ločitev…); pri sikhih (družinsko življenje, monogamija, zakonska zvestoba, poroka vdov, purdah, detomor ženskih potomcev…); v kitajskih religijah (spolnost in rodnost, marginalizacija žensk, ženske kot verske funkcionarke, Yin in materinski princip zgodnjega taoizma); v japonskih religijah (budizem in nove religije, družinske in ljudske religije).

Temeljna literatura:
Izbrana poglavja iz:

  • Holm, Jean in Bowker, John (ured.): Women in Religion, Pinter, London 1994.
  • Haddad, Yvonne Yazbeck in Esposito, John L.: Daughters of Abraham: Feminist Thought in Judaism, Christianity, and Islam, University Press of Florida, Gainesville 2001.
  • Heinemann, Uta Ranke: Katoliška cerkev in spolnost, Državna založba Slovenije, Ljubljana 1992.
  • Hawley, J. S.: Fundamentalism and Gender, Oxford University Press, Oxford 1994.
  • King, Ursula: Religion and gender, Blackwell, Oxford – Cambridge, 1995.
  • Küng, Hans: Women in Christianity, Continuum, Lonodn – New York 2001.
  • Roald, Anne S.: Women in Islam: The Western experience, Routledge, London & New York 2002.
  • World, Kegan Paul International, London – New York, 1987.
  • Juschka, Darlene M. (ured): Feminism in the Study of Religion – a Reader, Continuum, London – New York 2001.
  • Runzo, Joseph: Love, Sex and Gender in the World Religions, Oneworld, Oxford, 2000.