Sociologija
Spol in politika v primerjalni perspektivi

Spol in politika v primerjalni perspektivi

Naslov predmeta: SPOL IN POLITIKA V PRIMERJALNI PERSPEKTIVI

Nosilec/nosilka: red. prof. dr. Milica Antić Gaber

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 2. stopnje

Oznaka izbirnega predmeta: I-ST

Število ECTS kreditov: 5

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Cilji predmeta Spol in politika v primerjalni perspektivi je seznanjanje s teoretskimi pristopi in empirično primerjalnimi študijami, ki se ukvarjajo z vprašanjem spola in politike.
Študenti in študentke bodo na osnovi razumevanja pomena (družbene in politične) moči za enakost med spoloma sposobni identificirati in analizirati sistemske in druge dejavnike, ki vplivajo na neenako razporeditev politične moči med spoloma v Sloveniji in v svetu; primerjati in kritično ovrednotiti te dejavnike v različnih kulturah, političnih sistemih in socialno-geografskih kontekstih.

Opis vsebine:
Pri predmetu Spol in politika v primerjalni perspektivi bo osrednja pozornost namenjena kritičnemu pregledu teorij, ki teoretizirajo vprašanje mehanizmov (politične moči) v družbi; feminističnim perspektivam v polju politike, tematiziranju vprašanj ki so vezani na položaj spolov v politiki: enakost, pravičnost, državljanstvo, reprezentacija. Posebna pozornost bo posvečena primerjavi položaja žensk in moških v politiki v različnih obdobjih (pred in po pridobitvi volilne pravice), kulturah (zahodne in vzhodne kulture) in sistemih (socialistični in po-socialistični, modeli zahodnih demokracij) ter s tem povezanimi mehanizmi za vzpostavljanje enakosti na tem področju (afirmativne akcije, pariteta, kvote, ipd.). V tem okviru bo posebej izpostavljena problematika človekovih pravic žensk (politične pravice, volilna pravica, pravica do prisotnosti).

Temeljna literatura:
Izbrana poglavja iz:

 • J.B. Elshtain, (1981), Public Man, Private Woman, Princeton Univ. Press.
 • C. Pateman (1989), The Disorder of Women, Polity Press.
 • Young, I. M. (1990), “Gender as a Seriality: Talking about Women as a Social Collective”, in: Laslett, Brenner, Arat (Eds.), Rethinking the Political. Gender, Resistance and the State, The University of Chicago Press.
 • M.L. Shanley & C. Pateman (eds) (1991), Feminist Interpretations and Political Theory, Cambridge, Oxford, Malden: Polity Press.
 • A. Phillips, The Politic of Presence, Oxford: Clarendon Press, 1995.
 • C .L. Bacci (1996), The Politics of Affirmative Action, ‘Women’. Equaliy & cathegpry Politics, London, Thousand Oakes, New Delhi.
 • J. Squires (1999), Gender in Political Theory, Cambridge, Oxford, Malden : Polity Press.
 • A. Yeatman (1997), “Feminism and Power”, in Reconstructing the Political Theory, Narayan & Shanley (Eds.), Polity Press.
 • H.Footitt (2002), Women, Europe and the New Language of Politics, London, New York: Continuum.
 • R. Matland and K. Montgomery (eds.), (2003), Women’s Access to Power in Post Communist Europe, Oxford University Press, Oxford.
 • Človekove pravice žensk : uvodna pojasnila in dokumenti, JALUŠIČ, Vlasta (ur.), ZAGORAC, Dean (ur.)., (Zbirka Izobraževanje za človekove pravice, 4). Ljubljana: Društvo Amnesty International Slovenije: Mirovni inštitut, Inštitut za sodobne družbene in politične študije, 2004.