Sociologija
Spol in identitetne politike

Spol in identitetne politike

Naslov predmeta: SPOL IN IDENTITETNE POLITIKE

Nosilec/nosilka: red. prof. dr. Milica Antić Gaber

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 2. stopnje

Oznaka izbirnega predmeta: I-ST

Število ECTS kreditov: 5

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Cilji: predstavitev konceptualizacij spolne identitete, predvsem konceptualizacij spola in spolne razlike, ki biološki spol obravnavajo kot fikcijo, ter njihovega odnosa do emancipacijskih politik.
Predmetno specifične kompetence: Razumevanje kulturnih izvorov spolne delitve; razumevanje konceptov, ki spolne identitete koncipirajo kot produkt označevalnih struktur, pravil in praks, razumevanje razmerij med koncepcijami spolne identitete in emancipacijskimi gibanji; kompetence za kritično refleksijo predpostavk o moški in ženski identiteti, za kritično analizo vsakdanjih praks in politik marginalizacije ter odporov zoper te prakse in politike.

Opis vsebine:
Predmet analizira psihološke pristope v študijah spolov in spolnih razmerjih, še posebej v konceptualizacijah sebstva, klinični in popularni psihologiji ter predstavi feministične kritike psiholoških koncepcij. Dekonstruira naturalizacijo biološkega spola v konceptualizacijah spolne identitete v psiholoških (terapevtskih) in medicinskih praksah (biološka reprodukcija, medikalizacija alternativnih spolnih identifikacij oz. zavračanja spolne identitete), v vzgojnih doktrinah in znotraj prikritega učnega načrta. Raziskuje mehanizme spolne identifikacije, ki jih implicirajo koncepcije družine, v povezavi s populacijskimi (ženske in ‘biološka reprodukcija nacije’) in socialnimi politikami. Analizira razmerja spol/razred/’rasa’/etnija/seksualnost, odpira vprašanje ‘identitetnih politik’ ter dometa in meja emancipacijskih gibanj, ki se utemeljujejo na enotnosti svojega subjekta. Osrednjo pozornost namenja feministični teoriji, ki izhaja iz koncepta spola kot performansa v spreminjajočih se kontekstih socialne interakcije.

Temeljna literatura:
Izbrana poglavja iz:

  • Butler J. (2004) Undoing Gender. Routledge.
  • Probyn E. (1993) Sexing the Self. London: Routledge.
  • Wittig M. (2000) Eseji. Ljubljana : Škuc.
  • Yuval Davis N. (1997) Gender and Nation (Theory, Culture and Society Series). SAGE Publications.
  • Riley D. (2000) The Words of Selves: Identification, Solidarity, Irony. Stanford University Press.