Sociologija
Sodobni družbeni procesi

Sodobni družbeni procesi

Naslov predmeta: SODOBNI DRUŽBENI PROCESI

Nosilec/nosilka: doc. dr. Gorazd Kovačič

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, dvodisciplinarni program 2. stopnje

Letnik, semester: 2. letnik, 2. semester

Število ECTS kreditov: 6

Kontaktne ure skupaj: 75

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Široka informiranost o svetovnih procesih v zadnjih stoletjih, iz katerih je izšel naš čas.
Globalen in ne-etnocentricni pogled na zgodovinska dogajanja.
Sposobnost analitičnega razčlenjevanja in sintetičnega povzemanja kompleksnosti družbenih procesov skoz čas.

Opis vsebine:
Predmet predstavlja kompleksnost in protislovnost procesov v novejšem času s specifično sociološkega stališča. Poudarek je na prikazu, kako v družbi hkrati potekajo heterogeni in protislovni procesi, ki se specifično in kontingentno artikulirajo ter pri tem sprožajo učinke, ki ne ustrezajo logiki nobenega izmed procesov posebej. Predmet prikazuje zgodovinsko nastajanje objektov družboslovnega proučevanja. Predmet zgodovinsko-konkretno prikazuje, kako se “družba” kot predmet proučevanja zgodovinsko proizvede; in kako razne družbene “sfere” (kakor ekonomska sfera, politična sfera, kulturna sfera) v svoji relativni avtonomnosti nastanejo v nekem določenem zgodovinskem trenutku kot učinek raznorodnih procesov in najrazličnejših praks številnih družbenih agentov. Predmet skoz konkretno zgodovinsko gradivo novejše svetovne zgodovine prikazuje analitično moč teoretskih konceptov, kakršni so “protislovje-kontradikcija”, “nad-določanje – nad-določenost”, “neenakost družbenih časov”, “spremenjene oblike”, “strukturne artikulacije”, “determinanta-dominanta” ipd.

Temeljna literatura:
Izbrana poglavja iz:

 • Amable, Bruno: The Diversity of Modern Capitalism, Oxford UP, Oxford, 2003.
 • Arrighi, Giovanni: The Long Twentieth Century. Money, Power, and the Origins of our Times, Verso, London-New York, 1994 (1996).
 • Breznik, Maja: Obrt in učenost. Topografija renesančne gledališke prakse, Založba Annales, Koper, 2002.
 • Canfora, Luciano: Demokracija. Zgodovina neke ideologije, Založba /*cf., Ljubljana, 2006.
 • Cardini, Franco: Evropa in islam, Založba /*cf., 2003.
 • Culiberg, Luka: Japonska med nacionalnim mitom in mitološko nacijo, Založba /*cf., Ljubljana, 2007.
 • Hobsbawn, Eric J.: Nacije in nacionalizem po letu 1780, Založba /*cf., Ljubljana, 2007.
 • Avgust Lešnik (ur.): Kriza socialnih idej / The Crisis of Social Ideas, FF, UL, Ljubljana, 1996.
 • Močnik, Rastko: Svetovno gospodarstvo in revolucionarna politika, Založba /*cf., Ljubljana, 2006.
 • Mrgole, Albert: Malopridna mladež med zaščitniki in preganjalci, Založba /*cf., Lj., 2000.
 • Vercellone, Carlo (ur.): Kognitivni kapitalizam, Politička kultura, Zagreb, 2007.
 • Wallerstein, Immanuel: Uvod v analizo svetovnih-sistemov, Založba /*cf., Ljubljana, 2006.