Sociologija
Sodobne družboslovne teorije

Sodobne družboslovne teorije

Naslov predmeta: SODOBNE DRUŽBOSLOVNE TEORIJE

Nosilec/nosilka: Red. prof. Rastko Močnik

Študijski program, stopnja: Sociologija, dvodisciplinarni program 1. stopnje

Letnik, semester: 2. letnik, 4. semester

Število ECTS kreditov: 5

Kontaktne ure skupaj: 60

Cilji in predmetno specifične kompetence:
– Poznavanje in razumevanje zgodovine in razvoja sodobnega družboslovja in z njim povezane humanistike;
– Poznavanje in razumevanje družbenih in zgodovinskih predpostavk sodobne humanistike in družboslovja;
– teoretizacija nastajajočih družbenih fenomenov (fragmentacija, deteritorializacija, mrežnost, ipd.)

Opis vsebine: Predmet obravnava teorije, ki lahko prispevajo k pojasnitvi sodobnih družbeno-zgodovinskih procesov. To so zlasti tisti procesi, ki so v drugi polovici 20. stoletja pripeljali do temeljite preobrazbe svetovnega sistema. Teorije različno pojasnjujejo to preobrazbo in jo tudi različno imenujejo. Preobrazbe v produkcijskem načinu spremljajo preobrazbe v oblikah družbenosti. Povezava med obojim je kompleksna in jo razne teorije različno pojasnjujejo. Predmet artikulira tematizacije sprememb v načinu akumulacije, dela, poslovanja in produktivnosti s teorijami, ki sodobno formo družbenosti, opisujejo s koncepti, ki so bili sociološkim klasikom industrijske moderne tuji: fragmentacija, deteritorializacija, mrežnost, mobilnost, dividuelnost idr. Predmet zajema problematiko čim bolj na široko, ohranja teoretsko obzorje odprto in ob tem prikazuje, kako teorije proizvajajo svoja teoretska polja, s kakšnimi strategijami obdelujejo problematike, kako se lotevajo epistemoloških odločitev ipd. Predmet se posveča zlasti teorijam, ki poudarjajo kompleksnost zgodovinskih procesov in naddoločenost njihovih učinkov.

Temeljna literatura: Izbrana poglavja iz:
– Aglietta, M.: Régulation et crises du capitalisme, Odile Jacob, Paris, 1997
– Aglietta, M. in Rebérioux, A.: Dérives du capitalisme financier, Albin Michel, Paris, 2004
– Amable, B.: The Diversity of Modern Capitalism. Oxford: Oxford UP, 2003
– Amir, S.: Akumulacija kapitala u svjetskim razmjerima. Kritika teorije nerazvijenosti, Beograd: IC Komunist, 1978
– Arrighi, G.: The Long Twentieth Century. Money, Power, and the Origins of our Times. London-New York: Verso, 1994 (1996)
– Bataille, G.: Erotizem. Ljubljana: Založba /*cf., 2002
– Böcke H. et alii, eds., Denk-Prozesse nach Althusser. Hamburg-Berlin: Argument, 1994
– Breznik, M.: Kulturni revizionizem. Kultura med neoliberalizmom in socialno odgovorno politiko. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2004
– Burchell, G. [et al.]: The Foucault Effect. Studies in Governmentality. Harvester/Wheatsheaf, 1991
– Caillé, A.: Splendeurs et misères des sciences sociales. Genève etc.: Droz, 1986
– Caillé, A.: Dé-penser l’économique. Contre le fatalisme. Paris: La Découverte – MAUSS, 2005
– De Marchi, E. , La Grassa, G., Turchetto, M.: Oltre il fordismo. Continuità e trasformazioni nel capitalismo contemporaneo. Milano: Unicopli, 1999
– Flaker, Vito [et al.]: Živeti s heroinom, I – Družbena konstrukcija uživalca v Sloveniji; in II – K zmanjševanju škode. Ljubljana: Založba /*cf., 2002
– Frank, A. G.: ReOrient. Global Economy in the Asian Age. Berkeley etc.: University of California Press, 1998
– Hardt, M., Negri, A.: Empire. Cambridge, Mass., London: Harvard UP, 2000. [Zdaj tudi v slovenskem prevodu.]
– Holloway, J.: Spreminjamo svet brez boja za oblast: pomen revolucije danes. Ljubljana: Študentska založba, 2004 (ČKZ, zbirka @Politikon, 3/2004)
– Kaplan, A. E., Sprinker, M. (ur.): The Althusserian Legacy. London etc.: Verso, 1993
– Mandel, E.: Der Spätkapitalismus: Versuch einer marxistischen Erklärung. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972. (Angleški prevod: Late Capitalism. London: Verso, 1978)
– Meletinski, J. M.: Bogovi, junaki, ljudje. Ljubljana: Založba /*cf., 2001
– Močnik, R.: “Sistem družboslovja in njegovi učinki”, V: Časopis za kritiko znanosti, letn. XXVIII, št. 200-201, Ljubljana: ŠOU, 2000
– Negri, A.: Marx oltre Marx: Quaderno di lavoro su Grundrisse. Milano: Feltrinelli, 1979. (Slovenski prevod V: Antonio Negri, Delavci in država. Gospostvo in sabotaža. Marx onkraj Marxa. Ljubljana: Krt, 1985 (datirano: 1984))
– Proti kulturi, tematski blok V: Časopis za kritiko znanosti. Ljubljana: ŠOU, 2002, Letn. XXX, št. 207-208
– Sahlins, M. D.: Ekonomika kamene dobe. Ljubljana: Založba /*cf., 1999
– Sen, A. K.: Ekonomija blaginje. Izbrane razprave. Ljubljana: Založba /*cf., 2002
– Wallerstein, I.: Utopistike – Dediščina sociologije. Ljubljana: Založba /*cf., 1999
– Wallerstein, I. [et al.] (“Gulbenkianova komisija”): Kako odpreti družbene vede, Ljubljana: Založba /*cf., 2000
– Immanuel Wallerstein, tematski blok V: Časopis za kritiko znanosti. Ljubljana: ŠOU, 2000, Letn. XXVIII, št. 198-199
– Zgaga, P.: Grundrisse. Od renesanse do krize marksizma. Ljubljana, Krt, 1989