Sociologija
Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum

Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum

Naslov predmeta: SOCIOLOŠKO BRANJE IN PISANJE TER INFORMACIJSKI PRAKTIKUM

Nosilec/nosilka: Red. prof. dr. Roman Kuhar, asistent/asistentka

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 1. stopnje, Sociologija, univ. dvopredmetni študijski program

Letnik, semester: 1. letnik, 2. semester

Število ECTS kreditov: 3

Kontaktne ure skupaj: 45

Cilji in predmetno specifične kompetence:
– Analitičnost (samostojno analitično delo, analiza družbenih fenomenov, svetovanje o raznovrstnih trendih družbenega dogajanja, razvoja, upravljanja, sinteza področnih znanj in njihova uporaba pri reševanju konkretnega problema,sposobnost sinteze in kontekstualizacije analitičnih dognanj);
– Komunikativnost (sposobnost pisnega izražanja, javnega predstavljanja in argumentiranja, govornega izražanja, jasnega, aktivnega, argumentiranega nastopanja).

Opis vsebine: Študenti in študentke se bodo seznanili z različnimi vrstami virov v sociološkem raziskovanju ter usposobili za njihovo iskanje, uporabo in citiranje. Osvojili bodo osnovno znanje branja in pisanja socioloških tekstov.

Temeljna literatura:
– Bučar, B. …[e tal.]: Navodila za pisanje – seminarske naloge in diplomska dela. Ljubljana: FDV, 3. dopolnjena izd. (v tisku).
Dodatna literatura bo podana na predavanjih.