Sociologija
Sociologija spola in spolnosti

Sociologija spola in spolnosti

Naslov predmeta: SOCIOLOGIJA SPOLA IN SPOLNOSTI

Nosilec/nosilka: red. prof. dr. Milica Antić Gaber, izr. prof. dr. Roman Kuhar

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 2. stopnje

Letnik, semester: 1. ali 2. letnik, 1. ali 2. semester

Število ECTS kreditov: 10

Kontaktne ure skupaj: 60

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Poznavanje in razlikovanje med različni teoretski pristopi k preučevanju spola in spolnosti; analiza in kritično vrednotenje različnih obravnav čustev in ljubezni nekoč in danes ter sodobnih ljubezenskih in/ali partnerskih razmerij; ugotavljanje in kritično vrednotenje povezanosti med spolom spolnostjo in reprodukcija, kritična analiza in primerjalno-zgodovinsko vrednotenje – odnosa družbe do spolnosti (spolnost in užitek, spolnost in pornografija, spolnost in prostitucija); zgodovinsko primerjalna analiza odnosa družbe do homoseksualnosti skozi zgodovino in danes, ugotavljanje družbenih kontekstov, ki vplivajo na spremenjen odnos mladih do spolnosti.

Opis vsebine:
Predmet Sociologija spola in spolnosti se bo ukvarjal z preučevanjem različnih teoretskih pristopov pri preučevanju spola in spolnosti. Tematiziral bo tudi naslednje tematske sklope: čustva, ljubezen, sodobna ljubezenska in/ali partnerska razmerja; spol, spolnost in reprodukcija; odnos družbe do spolnosti (spolnost in užitek, spolnost in pornografija, spolnost in prostitucija); različne spolne usmerjenosti, odnos družbe do homoseksualnosti skozi zgodovino in danes; mladi in spolnost.

Temeljna literatura:
Izbrana poglavja iz:

  • The Polity Reader in Gender Studies (1994), Oxford in Cambridge: Polity Press.
  • A.S. Wharton, The Sociology of Gender, Blackwell,, Oxford, 2005.
  • C.Beasley, Gender and Sexuality, Sage, London, Thousand Oakes, New Delhi, 2005.
  • J. Saltzman Chafetz, Handbook of The Sociology of gender, Plenum Publishers, New York.
  • Gender, A Sociological Reader, S. Jackson and Sue Scot, ed. Routledge, London and New York, 2002., pogl, 1 in 4.
  • Foucault, Zgodovina seksualnosti I, II in III (izbrana poglavja).
  • Verhege, Paul (2002), Ljubezen v času osamljenosti, Orbis, Ljubljana.
  • Lauman, E.O., in dr. (1994) Social Organisation of Sexuality, University of Chicago Press, Chicago.
  • Šadl, Zdenka (2000), »Zadeve srca na prepihu tranzicije: reprezentacija ljubezni v ženskih revijah«, v Družboslovne razprave, let. 16, št. 34/35, Ljubljana, str. 189-205.
  • E. Ashton-Jones, G.A. Olson, M.G. Perry, eds. (2000), The Gender Reader, Longman.