Sociologija
Sociologija

Sociologija

Pedagoški dvopredmetni program

Drugostopenjski magistrski dvopredmetni pedagoški študijski program Sociologija na FF UL je eno od možnih nadaljevanj prvostopenjskega dvodisciplinarnega študijskega programa Sociologija na FF UL. Prvostopenjski študijski program podaja temeljna in široka znanja s področij sociologije in sociologije kulture ter nekaterih njunih glavnih poddisciplin. Drugostopenjski pedagoški študijski program je naravnan na specialna znanja, ki so potrebna za opravljanje pedagoškega poklica. Študenti in študentke pedagoškega študijskega programa Sociologija bodo v dveh letih študija osvojili znanja, ki so potrebna za poučevanje sociologije in/ali družboslovja na gimnazijah in v drugih srednjih in osnovnih šolah, ter znanja, potrebna za delo z mladino ter za delo v šolstvu nasploh.

Drugostopenjski pedagoški dvopredmetni študijski programi izobražujejo študente in študentke na splošnem humanističnem področju in jih hkrati usposobijo za prenos usvojenega znanja v različne vrste in oblike izobraževanja na vseh šolskih stopnjah. Diplomantke in diplomanti drugostopenjskih pedagoških dvopredmetnih študijskih programov si pridobijo znanja in usposobljenosti iz dveh predmetov in temeljnih pedagoških vedenj. Poleg ciljev, ki jih dosegajo na omenjenih področjih, so diplomanti in diplomantke usposobljeni za kompetentno delo pri pouku v osnovnih in srednjih šolah ter v drugih izobraževalnih ustanovah. Poleg tega lahko načrtujejo in izvajajo najzahtevnejša dela v različnih šolskih in obšolskih dejavnostih. Dvopredmetnost omogoča sposobnost intra- in interdisciplinarnega prenosa pri uporabi znanj, metodologije, razumevanja znanstvenih in pedagoških metod, pristopov ter procesov. Kombinacija humanističnih znanj s pedagoškimi omogoča diplomantom in diplomantkam razvijanje socialno-etične refleksije, strokovne kritičnosti in odgovornosti pri delu z ljudmi in informacijami, pri sodelovanju v skupnosti ter zavezanost profesionalni etiki. Pedagoški dvopredmetni študijski programi širijo nabor zaposlitvenih možnosti, saj diplomanti in diplomantke obvladajo dve strokovni področji.

Pedagoški dvopredmetni študijski program Sociologije na drugi stopnji se izvaja v kombinaciji s še enim dvopredmetnim študijskim programom druge stopnje na FF. Program vsebuje skupni pedagoški modul.

Oglejte si tudi Predstavitveni zbornik.

Podrobnosti o programu, diplomskem redu in druge informacije o 2. stopnji najdete na spletni strani Filozofske fakultete v zavihku www.ff.uni-lj.si/studij/Magistrski_studij_2_stopnja.

Splošne kompetence, ki jih pridobi diplomant/diplomantka:

 • Logično in abstraktno analizirajo, sintetizirajo in vrednotijo;
 • znajo poglobljeno izražati znanja z obeh strokovnih področij v pisni in ustni obliki in jih kritično vrednotiti;
 • kompetentno prenašajo intra- in interdisciplinarna znanja v prakso;
 • samostojno poglabljajo in izpopolnjujejo ter povezujejo pridobljena znanja in usposobljenosti z različnimi strokovnimi področji;
 • kontekstualizirajo in samostojno nadgrajujejo informacije;
 • prenašajo svoja znanja in sposobnosti na druga problemska področja (sposobnost transferja);
 • rešujejo probleme, konfliktne situacije in delovne naloge intra- in interdisciplinarno;
 • so usposobljeni za timsko reševanje problemov;
 • znajo organizirati in voditi strokovne skupine;
 • so sposobni (samo)evalvacije in (samo)ocenjevanja ter kritičnega in celostnega razmišljanja;
 • samostojno poiščejo, interpretirajo in uporabljajo nove vire znanja na strokovnih in znanstvenih področjih;
 • so usposobljeni za strokovno in učinkovito uporabo IKT pri iskanju, izbiranju, obdelavi, predstavitvi in posredovanju informacij;
 • zagotavljajo kvaliteto lastnega dela ter zvišujejo standarde kakovosti v delovnem okolju.

Splošne učiteljske kompetence, ki jih pridobi diplomant/diplomantka:

 • Učinkovito poučevanje;
 • preverjanje in ocenjevanje znanja ter spremljanje napredka učencev;
 • vodenje in komunikacija;
 • širše profesionalne kompetence;
 • vseživljenjsko učenje.

Predmetnospecifične kompetence, ki jih pridobi diplomant/diplomantka:

 • Okvirno poznavanje pomembnih družboslovnih teorij;
 • poznavanje zgodovine in razvoja sociološke misli;
 • poznavanje nekaj posebnih disciplinarnih področij sociologije;
 • poznavanje kvalitativne in kvantitativne metodologije sociološkega raziskovanja;
 • poznavanje in razumevanje delovanja posameznih družbenih (pod)sistemov še posebej šolskega sistema;
 • poznavanje in razumevanje potreb in interesov posameznika/posameznice, še posebej mladostnika;
 • poznavanje osnov pedagoškega, andragoškega in psihološkega predmetnega področja, potrebnih za uspešno poučevanje;
 • poznavanje in obvladovanje metodike in didaktike poučevanja (družboslovja) sociologije;
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti na področju vzgoje in izobraževanja;
 • usposobljenost za motiviranje dijakov za področje sociologije;
 • usposobljenost za organiziranje in izvajanje pouka sociologije in drugih sorodnih predmetov s sodobnimi metodami poučevanja;
 • usposobljenost za uporabo sodobne avdiovizualne tehnike in drugih pripomočkov pri poučevanju;
 • pedagoško vodenje razreda in/ali skupine;
 • usposobljenost za preverjanje in ocenjevanje znanja in dosežkov učenk in učencev ter oblikovanje povratnih informacij;
 • usposobljenost za komuniciranje s strokovnjaki iz različnih področij vzgoje in izobraževanja;
 • usposobljenost za komuniciranje s starši in drugimi udeleženci izobraževalnega procesa.

Predmetnik

Legenda:
KT – kreditne točke

Opomba: Objavljeni so učni načrti za tiste predmete Oddelka za sociologijo, ki se bodo izvajali v študijskem letu 2012/13.

1.letnik

Prvi (zimski) semester

Predmet Nosilec/ka KT Kontaktne ure – skupaj Ure predavanj Ure seminarjev Ure seminarskih vaj
Skupni del pedagoškega modula* Različni izvajalci 6 75 45 15 15
Sociologija evropskih integracij Mandelc 4 45 30 15
Sociologija skupnosti Škamperle 5 60 45 15
SKUPAJ 15 180 120 45 15

Drugi (letni) semester

Predmet Nosilec/ka KT Kontaktne ure – skupaj Ure predavanj Ure seminarjev Ure seminarskih vaj
Skupni del pedagoškega modula* Različni izvajalci 6 75 30 40 5**
Didaktika sociologije Židan 6 75 45 15 15
Zunanji izbirni predmet 3 30 30
SKUPAJ 15 180 105 55 20

2.letnik

Tretji (zimski) semester

Predmet Nosilec/ka KT Kontaktne ure – skupaj Ure predavanj Ure seminarjev Ure seminarskih vaj
Praksa poučevanja sociologije Židan 6 75 75**
Teoretizacija svetovnega horizonta ALI Stik med evropskimi in neevropskimi družbami Krašovec / Vogrinc 4 45 30 15
Izbirni predmet programa Sociologija kulture 5 30 10 20
SKUPAJ 15 150 40 35 75

Četrti (letni) semester

Predmet Nosilec/ka KT Kontaktne ure – skupaj Ure predavanj Ure seminarjev Ure seminarskih vaj
Sodobni družbeni procesi Kovačič 6 75 45 30
Magistrsko delo 9
SKUPAJ 15 75 45 30

* Všteta je polovica kreditnih točk in kontaktnih ur skupnega dela Pedagoškega modula, ostala polovica pa se prišteje predmetniku drugega izbranega dvopredmetnega študijskega programa.
** Pri Opazovalni praksi kot obveznem predmetu iz skupnega dela Pedagoškega modula in pri Praksi poučevanja sociologije je praktična oblika študija delo v šoli, ne pa seminarske vaje.