Sociologija
Teorije ideologije

Teorije ideologije

Naslov predmeta: TEORIJE IDEOLOGIJE

Nosilec/nosilka: Doc. dr. Primož Krašovec

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 1. stopnje

Letnik, semester: 2. letnik, 3. semester

Število ECTS kreditov: 6

Kontaktne ure skupaj: 75

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Poznavanje zgodovine in razvoja teorij ideologije.
Poznavanje najpomembnejših teorij s področja.
Pasivna in delno aktivna kompetenca v analizi ideologij.

Opis vsebine:
Ideološke prakse med drugimi družbenimi praksami.
Teorije institucije in posameznih področij ideoloških praks.
Problematika strukturnih in zgodovinskih prijemov na področju teorije ideologij.
Osnovni pojmi klasičnih in novejših teorij.
Pluralnost metod.
Primeri analize ideoloških in sorodnih praks.

Temeljna literatura: Izbrana poglavja iz:
– Adorno, T. W. in Horkheimer, M.: Sociološke studije. Zagreb: ŠK, 1980
– Althusser, L.: Izbrani spisi. Ljubljana: Založba /*cf., 2000
– Bourdieu, P.: Sociologija kot politika. Ljubljana: Založba /*cf., 2003
– Breznik, M.: Obrt in učenost. Topografija renesančne gledališke prakse. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, ZRS RS, 2002
– Centrih, L. [e tal.] (ur.): Marksizmi in jezikoslovje: Bahtin/Vološinov, Stalin, Williams. Ljubljana: Agregat, 2005
– Foucault, M.: Zgodovina norosti v času klasicizma. Ljubljana: Založba /*cf., ., 1998
– Gramsci, A.: Izbrana dela. Ljubljana: CZ, 1974 (izbrani odlomki)
– Holmes, B.: Fleksibilna osebnost – Maščevanje koncepta. Ljubljana: Založba /*cf., 2005
– Lukacs, G.: Zgodovina in razredna zavest. Ljubljana: SAZU, 1985
– Marx, K. in Engels, F.: Nemška ideologija, V: Marx-Engels, Izbrana dela, II, Ljubljana: CZ, različna leta izida
– Marx, K.: “Osemnajsti brumaire Ludvika Bonaparta”, V: Marx-Engels, Izbrana dela, III, Ljubljana: CZ, različna leta izida
——- : “Uvod“ v Očrte kritike politične ekonomije (Prvi osnutek) 1857-58, Ljubljana: Delavska enotnost, Ljubljana, 1985
——- : »Predgovor« k: Prispevek h kritiki politične ekonomije, V: Marx-Engels, Izbrana dela, IV, Ljubljana: CZ, CZ, različna leta izida
——- : Kapital, izbrani odlomki. Ljubljana: CZ, različna leta izida
– Močnik, R.: 3 teorije, Ljubljana: Založba /*cf., 1999
– Riha, R. in Žižek, S. (ur.): Kritična teorija. Ljubljana: MK, 1985
– Veyne, P.: So Grki verjeli v svoje mite?. Ljubljana: Založba /*cf, 1998 (tudi spremna beseda)