Sociologija
Sociologija vednosti in znanosti

Sociologija vednosti in znanosti

Naslov predmeta: SOCIOLOGIJA VEDNOSTI IN ZNANOSTI

Nosilec/nosilka: Doc. dr. Igor Škamperle

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 1. stopnje

Letnik, semester: 2. letnik, 4. semester

Število ECTS kreditov: 4

Kontaktne ure skupaj: 45

Cilji in predmetno specifične kompetence: Osnovno znanje o genezi in razvoju racionalne znanstvene misli,o njeni metodi, kompetencah in vlogi v družbi. Poznavanje sodobne epistemološke problematike in spoznavnih teorij. Osnovni pogled na zgodovinski razvoj kozmologije in zmožnost kritične analize vloge znanosti v sodobni družbi.
Predmetno specifične kompetence:
– poznavanje zgodovinskega razvoja kozmologije od antike do novega veka
– sposobnost razumevanja argumentacije neke znanstvene teorije in primerjalne analize njenih pojmov
– poznavanje vzrokov heliocentrične znanstvene prenove in dilem, ki so spremljale zasnovo novoveške znanosti
– razumevanje pojmov paradigme in znanstvene prenove
razumevanje zunajznanstvenih dejavnikov, ki pogojujejo njen razvoj.

Opis vsebine: Predmet podaja temeljne etape razvoja kozmološke misli od antike do novega veka. Prikaže razloge za oblikovanje in uveljavitev geocentrične razlage sveta (Aristotel, Ptolemaj), nato pa podrobneje predstavi znotraj teoretske in zunanje družbene razloge za krizo geocentrizma in uveljavitev heliocentrične teorije. Prikazani so avtorji novoveške kozmološke prenove Nikolaj Kopernik, Galileo Galilei in Johannes Kepler ter njihova vpetost v družbo in kulturo tedanjega časa (16.-17. st). Predstavljeni so tudi avtorji in epistemološko zanimive ideje, ki so spremljali to prenovo (N. Kuzanski, Tycho Brahe, G. Bruno, A. Perlach iz Svečnice pri Mariboru), ki so zanimivi za sociologijo znanosti in za pretres vzajemnega vpliva med znanostjo, družbo, kulturo in novimi idejami.

Temeljna literatura: Izbrana poglavja iz:
– Blumenberg, H.: Geneza kopernikanskega sveta. Ljubljana: CZ, 2001
– Rossi, P.: Rojstvo moderne znanosti v Evropi. Ljubljana: Založba /*cf., 2004
– Koyre, A. Od sklenjenega sveta do neskončnega univerzuma. Ljubljana: SH, ŠKUC, FF, 1988
– Bachelard, G.: Oblikovanje znanstvenega duha. Ljubljana: SH, 1998
– Kuhn, Th.: Struktura znanstvenih revolucij. Ljubljana: Krtina, 1998