Sociologija
Sociologija religije

Sociologija religije

Naslov predmeta: SOCIOLOGIJA RELIGIJE

Nosilec/nosilka: Doc. dr. Anja Zalta

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 1. stopnje
Letnik, semester: 2. letnik, 3. semester

Število ECTS kreditov: 7

Kontaktne ure skupaj: 90

Cilji in predmetno specifične kompetence: Sociologija religije kot prvi religiološki predmet v programu seznanja s temeljnimi religiološkimi pojmi in za sociološka analizo relevantnimi značilnostmi krščanstva in primerjalno izbranih drugih svetovnih religij. Usposablja za razpoznavanje in obravnavanje različnih religijskih pojavov in vidikov, posebej v kontekstu modernih družb in s tem prispeva k kompleksnejšemu razumevanju kulture in načina življenja v teh družbah. Posebno pozornost posveča mestu religijske problematike v klasični sociološki misli in osnovnih sodobnih usmeritvah, saj je (bila) ta problematika pomemben izziv za nastajanje in razhajanje različnih socioloških teoretskih usmeritev in tradicij pri razumevanju (meja) družbe(nega). Poznavanje temeljnih tem sociologije religije prispeva k spoznavanju in razumevanju temeljev sociološke misli, njenih izhodišč in konceptov pri obravnavi (moderne) družbe.

Opis vsebine: Jezik, kultura in religija: individualno in kulturno/družbeno v religiji; sveto, mit in ritual, magija, mistika;teizem in ateizem; oblike organiziranosti religij, tipologije religij, vprašanje religijskega razvoja. Glavne teoretske tradicije in sodobne usmeritve v sociologiji religije: Marx, Durkheim, Weber, Simmel; strukturalno-funkcionalistična in sistemska usmeritev: Parsons, Luhmann; fenomenološka: Luckmann, Berger; sociologija religije in antropologija: Malinowski, Mauss, Levi Strauss, M.Douglas. Temeljne teme in koncepti sodobne sociologije religije: sekularizacija in revitalizacija; ljudska religioznost, nova religiozna gibanja in »nova duhovnost«; civilna religija, nacionalne in politične ideologije in/kot religije; država, organizirane religije in civilna družba; religija in post moderna: privatizacija in deprivatizacija (javne) religije. Empirične sociološke raziskave religioznosti v Sloveniji in Evropi: metode raziskovanja in kritično vrednotenje rezultatov.

Temeljna literatura: Izbrana poglavja iz:
– Flere, S. in Kerševan, M.: Religija in (sodobna)družba: uvod v sociologijo religije. Ljubljana: ZPS, 1995
– Kerševan, M.: Religija in slovenska kultura: ljudska religioznost, civilna religija in ateizem v Sloveniji. Ljubljana: ZIFF in Park, 1989
– Grace, D.: Religija v sodobni Evropi. Ljubljana: FDV, 2005
– Toš, N., Rus, V.: Vrednote Slovencev in Evropejcev. Ljubljana: FDV, 2005
– Luckmann, T.: Nevidna religija. Ljubljana: Krtina, 1997
– Otto, R.: Sveto. Ljubljana: Nova revija, 1993
– Weber, M.: Protestantska etika in duh kapitalizma. Ljubljana: SH, 1988
– Durkheim, E.: Les formes elementaires de la vie religieuse. Pariz: PUF. 1968
– Martin, D.: On Secularisation:Toward a Revised General Theory. London: Ashgate, 2005
– McGuire, M.: Religion: The Social Context. Belmont: Wadsworth, 2000
– Beckford, J.: Social Theory and Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2003
– Hervieu Leger, D.: La Religion pour memoire. Pariz: Cerf, 1993
– Knoblauch, H.: Religionssoziologie. Berlin: de Gruyter, 1999
– Fenn, R.(ur.): Blackwell Companion to Sociology of Religion. Malden, Oxford, Carlton: Blackwell, 2003
Navodila za uporabo literature in dodatno/alternativno dostopno literaturo dobijo študenje ob seminarjih.