Sociologija
Sociologija medijev in komuniciranja

Sociologija medijev in komuniciranja

Naslov predmeta: SOCIOLOGIJA MEDIJEV IN KOMUNICIRANJA

Nosilec/nosilka: Doc.dr. Jože Vogrinc

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 1. stopnje

Letnik, semester: 3. letnik, 5. semester

Število ECTS kreditov: 5

Kontaktne ure skupaj: 60

Cilji in predmetno specifične kompetence: Temeljni izobraževalni cilji: razviti sposobnost razpoznavanja vloge in učinkovanja komunikacijskih praks in procesov v sodobnih družbah; seznaniti študente s sociološko-kulturnimi razsežnostmi informacijskih in komunikacijskimi tehnologij /= IKT/, s komunikacijskimi družbenimi razmerji in z medijsko posredovanimi kulturnimi oblikami in jih usposobiti za njihovo analizo in kritično uporabo:
– Poznavanje in kritično razumevanje glavnih teoretskih pristopov k proučevanju družbenega komuniciranja in medijev, zlasti sociologije medijev, komunikologije ter kulturnih in medijskih študijev
– Poznavanje specifičnih problematik komunikacijskih razmerij družbeno dominantnih IKT v preteklosti in danes (grafizma, pisave, tiska in knjige, perodičnega tiska, telegrafa, telefona in telekomunikacij, fotografije in kina, radiotelevizije, računalnika in interneta)
– Sposobnost analize specifičnih kulturnih in ideoloških učinkov posametnih sodobnih medijev in komunikacijskih oblik
– Sposobnost samostojne kritične uporabe in analize računalniško posredovane komunikacije
– Sposobnost razumevanja smeri zdajšnjega razvoja dominantnih in alternativnih informacijskih in komunikacijskih oblik

Opis vsebine: Predstavitev različnih aspektov proučevanja komuniciranja in medijev; predstavitev glavnih teoretskih pristopv k medijem in komuniciranju v sodobnem družboslovju; analiza tihih podmen teorij o komuniciranju in medijih; razvoj konceptualnega aparata za analizo medijsko posredovanih kulturnih form in družbenih razmerij; razmerje med jezikom in komuniciranjem; grafizem in pisava; pisna komunikacijska razmerja (spis, korespondenca idr.); tiskovne forme in komunikacijska razmerja (knjiga, periodika, plakat idr.); radio, televizija in mobilna privatizacija; glavne televizijske komunikacijske oblike; računalniško posredovana komunikacija in internet; intermedialnost in intertekstualnost sodobnih medijev; ideološke in kulturne posledice digitalizacije in konvergence IKT; utopije in distopije o prihodnosti medijev in komuniciranja; analiza medijsko posredovanih kulturnih form in možnosti kritične uporabe novih tehnologij.

Temeljna literatura: Izbrana poglavja iz:
– Briggs, A. in Burke, P.: Socialna zgodovina medijev. Ljubljana: Sophia, 2005
– Castells, M.: The information age (3 deli). Oxford: Blackwell, 1996-1998
– Habermas, J.: Strukturne spremembe javnosti Ljubljana: SH, 1989
– Hall, S. [et al.] (ur.): Culture, Media, Language. London: Routledge, 1980
– Manovich, L.: The Language of New Media. Cambridge, Mass., London: MIT Press, 2001
– Winston, B.: Media Technology and Society. London: Routledge, 1998
– Vogrinc, J.: Televizijski gledalec. Ljubljana: SH, 2001