Sociologija
Diplomsko delo

Diplomsko delo

Naslov predmeta: DIPLOMSKO DELO

Nosilec/nosilka: več nosilcev/nosilk

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 1. stopnje

Letnik, semester: 3. letnik, 6. semester

Število ECTS kreditov: 10

Cilji in predmetno specifične kompetence: Cilj Diplomskega dela je samostojno raziskovalno (empirično ali teoretično) in/ali analitično delo študenta/študentke, v katerem pokaže, da je sposoben samostojne obdelave izbrane teme. Pri tem mora študent/študentka znati za dokaz ali zavrnitev postavljenih hipotez samostojno najti in izbrati ustrezne vire in literaturo.
Predmetno specifične kompetence, ki jih bodo študenti in študentke usvojili pri tem delu so naslednji: poznavanje in uporaba različnih teoretskih konceptov in analitičnih pristopov pri ukvarjanju z izbrano problematiko; sposobnost tehtanja argumentov za in proti uporabi določenega koncepta ali teorije; kritična analiza uporabljenih virov in literature; kritična analiza uporabljenega znanstvenega aparata, ipd.

Opis vsebine: Vsebina se spreminja glede na izbrano temo diplomskega dela.

Temeljna literatura: Izbor literature se bo prilagajal izbrani temi.