Sociologija
Diplomski seminar

Diplomski seminar

Naslov predmeta: DIPLOMSKI SEMINAR

Nosilec/nosilka: več nosilcev/nosilk

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 1. stopnje

Letnik, semester: 3. letnik, 6. semester

Število ECTS kreditov: 4

Kontaktne ure skupaj: 45

Cilji in predmetno specifične kompetence: Cilj Diplomskega seminarja je predstavitev, diskusija in korekcija osnutkov oz. konceptov diplomskih nalog študentov in študentk s stališča postavljenih hipotez, uporabljenih virov in literature ter predvidenih rezultatov diplomskega dela.
Predmetno specifične kompetence, ki jih bodo študenti in študentke usvojili pri tem seminarju so naslednji: poznavanje in uporaba različnih teoretskih konceptov in analitičnih pristopov pri ukvarjanju z izbrano problematiko; sposobnost tehtanja argumentov za in proti uporabi določenega koncepta ali teorije; kritična analiza uporabljenih virov in literature; kritična analiza uporabljenega znanstvenega aparata, ipd.

Opis vsebine: Vsebina se bo prilagajala izbranim temam študentk in študentov pri njihovem diplomskem delu.

Temeljna literatura: Izbor literature se bo prilagajal izbrani temi.