Sociologija
Sociologija kulture

Sociologija kulture

Enopredmetni študijski program

Prvostopenjski enopredmetni študijski program Sociologija kulture traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk (KT). Strokovni naslov, ki ga pridobi diplomant oz. diplomantka sociologije kulture je diplomirani sociolog kulture (UN) oz. diplomirana sociologinja kulture (UN).

Enopredmetni študijski program prve stopnje Sociologija kulture izhaja iz razvoja dosedanjega študijskega programa. Izpostavlja tiste vsebinske in razvojne značilnosti, zaradi katerih je v razmerah evropske primerljivosti in prehoda na »bolonjski proces« mogoče in potrebno program sociologije kulture v širšem smislu osamosvojiti. Enopredmetni program Sociologija kulture upošteva smernice razvoja sodobne družbe, kjer prihaja do novih povezav in zlivanja med družbenimi sferami, zaradi katerih kulture ni mogoče več razumeti brez razumevanja teh procesov: hkrati torej sociologija sodobnih družb zahteva pritegnitev analitičnih postopkov, razvitih za analizo kulturnih praks v ožjem pomenu, na družbene procese, ki tradicionalno niso bili obravnavani kot »kulturni«, sociologija kulturnih praks pa na vsakem koraku zahteva analizo družbenih razmerij, ki te prakse določajo.

Evropsko primerljivi programi tudi odražajo prepoznanje nuje po povezovanju in umeščanju študija kulture v širše družboslovne in humanistične okvire. Program Sociologija kulture takšno povezovanje naslanja na tradicije sociološkega raziskovanja na dosedanjih programih na Oddelku za sociologijo in ga razširja v interdisciplinarno humanistično polje, ki ga z zunanjo izbirnostjo omogoča študij na Filozofski fakulteti.

Posebnosti programa: prvostopenjski program Sociologija kulture je poseben v slovenskem prostoru po svojem poglobljenem teoretskem pristopu, ki vključuje poznavanje klasične in temeljne sociološke misli ter razvija analitske osnove, oprte na najnovejše epistemološke in teoretske premike v polju družboslovja in humanistke. Študij je zasnovan tako, da na začetku gradi na širokih temeljnih socioloških in širše družboslovno-humanističnih znanjih, kijih v višjih letnikih razvija v specialna in posebna sociološka polja. Specifike teh teoretsko vsebinskih usmeritev podajajo osnove za preučevanje procesov oblikovanja kolektivnih identitet, nacionalne pripadnosti in kulturne razpetosti družbe med tradicijo in izzivi sodobnega časa.

Študentu in študentki omogočajo prepoznavanje in razumevanje kulturnih in identitetnih politik nacionalne skupnosti ter soočenja lokalnih posebnosti v organiziranju kolektivnega kulturnega življenja s širšimi konteksti integracijskih in globalizacijskih procesov: ti vodijo do zbliževanja kultur in novega vrednotenja medkulturnih stikov. S svojo programsko usmeritvijo študij Sociologije kulture opravlja tudi pomembno poslanstvo v izobraževanju kadrov, ki suvereno in samostojno prispevajo k razvoju medkulturnega dialoga države in njenih vizij globalnega civilizacijskega sodelovanja.

Oglejte si tudi Predstavitveni zbornik. S študijskim letom 2017/18 velja nov predstavitveni zbornik.

Splošne kompetence, ki jih pridobi diplomant/diplomantka:

 • Komunikacijska odprtost ter občutek za medkulturno sporazumevanje;
 • sposobnost vključevanja v timsko delo in vodenje iniciative;
 • suvereno sodelovanje pri pripravi ter organiziranja projektnih del;
 • obvladovanje informacijskih tehnologij;
 • samostojnost, samoiniciativnost, idejna dinamičnost;
 • sposobnost strokovnega in publicističnega izražanja.

Predmetno specifične kompetence, ki jih pridobi diplomant/diplomantka:

 • Poznavanje osnov družboslovnih teorij in teorij kulture;
 • poznavanje zgodovine in razvoja sociološke in kulturološke misli;
 • poznavanje kvantitativne in kvalitativne metodologije sociološkega in kulturološkega raziskovanja;
 • koherentna uporaba sociološkega znanja ter temeljnih socioloških konceptov v praksi;
 • samostojno razumevanje in umeščanje novih družbenih in kulturnih pojavov v obstoječe teoretske in problemske okvire sociološke vede;
 • poznavanje družbene in kulturne zgodovine Evrope;
 • razumevanje procesov globalizacije ter razmerij med globalnim in lokalnim;
 • analiza vizualnih in drugih kulturnih reprezentacij;
 • umeščanje, interpretiranje in povezovanje kulturnih artefaktov s širšimi družbenimi in kulturnimi procesi;
 • reflektiranje nacionalne identitete in tvorbe nacionalnih pripadnosti v primerjalnem in zgodovinskem kontekstu;
 • občutek za kulturne raznolikosti človeške družbe in sposobnost prilagajanja konceptualnih aparatov na konkretna družbena in kulturna okolja.

Predmetnik

Legenda:
KT – kreditne točke

1.letnik (NOVI – prva izvedba 2017/18)

Prvi (zimski) semester (NOVI!)

Predmet Nosilec/ka KT Kontaktne ure – skupaj Ure predavanj Ure seminarjev Ure vaj
Uvod v sociologijo I Antić Gaber 5 60 30 30
Uvod v sociologijo kulture I Vidmar Horvat 5 60 30 30
Osnove sociološkega raziskovanja I Kogovšek 5 60 30 15 15
Publicistika Nežmah 4 45  15 30
Osnove humanistične misli Škamperle 4 45  30  15
Zunanji izbirni predmet 5 60  30  30
SKUPAJ 28 330 150 45 135

Drugi (letni) semester (NOVI!)

Predmet Nosilec/ka KT Kontaktne ure – skupaj Ure predavanj Ure seminarjev Ure vaj
Uvod v sociologijo II Kovačič 5 60 30 30
Uvod v sociologijo kulture II Vidmar Horvat 5 60 30 30
Osnove sociološkega raziskovanja II Kogovšek 5 60 30 30
Seminar sociološkega branja in pisanja ter informacijski praktikum Kuhar 4 45 45
Upravljanje v kulturi Vidmar Horvat 4 45 45
Izbirni predmet programa 4 45  30 15
Zunanji izbirni predmet 5 60  30 30
SKUPAJ 32 375 150 45 180

 

2.letnik

Tretji (zimski) semester

3. semester
Zap. št. Učna enota Nosilec Kontaktne ure Sam. delo štud. Ure skupaj ECTS
Pred. Sem. Vaje Klin. vaje Druge obl. š.
1 Sociologija religije Zalta 30

 

30

 

80

 

140

 

5

 

2 Klasična sociološka misel  Kovačič 30 30   80

 

140

 

5

 

3

 

Družbene spremembe in razvoj

 

Vogrinc

 

30

 

30

 

80

 

140

 

5

 

4 Sociologija vizualnih umetnosti Škamperle 30 15 67 112 4
5 Kulturna analiza in reprezentacije Vidmar Horvat 30 30 80  

140

 

5

7 Izbirni predmet programa 30 15 67 112 4
SKUPAJ   180 150 0     454 784 28

Četrti (letni) semester:

4. semester
Zap. št. Učna enota Nosilec Kontaktne ure Sam. delo štud. Ure skupaj ECTS
Pred. Sem Vaje Klin. vaje Druge obl. š.
1 Sodobne družboslovne teorije Kovačič 30 30   80 140 5
2 Teorije ideologije Krašovec 30 30   80 140 5
3 Popularne kulture Kuhar 30 15   67 112 4
4 Uvod v filmske študije  

Petek

30 15 67 112 4
5 Sociologija vednosti in znanosti

 

 

Škamperle

 

30

 

30

 

  80

 

140

 

5

 

6 Izbirni predmet programa 30 15 67 112 4
7 Sociologija vsakdanjega življenja Antić Gaber  in Kuhar 30 30 80 140 5
SKUPAJ   210 165 0     521 896 32

 

3.letnik

Peti (zimski) semester:

Predmet Nosilec/ka KT Kontaktne ure – skupaj Ure predavanj Ure seminarjev Ure vaj
Diskurzivna analiza Krašovec 5 60 30 30
Sociologija medijev in komuniciranja Vogrinc 5 60 30 15 15
Sociologija spola Antić Gaber 5 60 45 15
Globalna kultura Vidmar Horvat 5 60 30 30
Sociologija naroda in nacionalizma Mandelc 5 60 45 15
Sociologija gledališča Toporišič 5 60 30 30
SKUPAJ 30 360 210 105 45

Šesti (letni) semester:

Predmet Nosilec/ka KT Kontaktne ure – skupaj Ure predavanj Ure seminarjev Ure vaj
Sociologija vizualnih umetnosti Škamperle 4 45 15 15 15
Osnove upravljan v kulturi + praksa (1KT) Vidmar Horvat 4 45 20+25
Izbirni predmet programa 4 45 30 15
Diplomski seminar Zalta 4 45 45
Zunanji izbirni predmet 4 45
Diplomsko delo 10
SKUPAJ 30 225 45 75 60

Izbirni predmeti (predmeti, ki se izvajajo v štud. letu 2017/2018, so označeni z *)

Predmet Nosilec/ka KT Kontaktne ure – skupaj Ure predavanj Ure seminarjev Ure vaj
Uvod v globalizacijske študije* Mandelc 4 45 30 15
Religije in moderna družba* Zalta 4 45 30 15
Kultura renesanse Škamperle 4 45 30 15
Sociologija simbolnega Škamperle 4 45 30 15
Sociologija knjige in branja* Vogrinčič Čepič 4 45 30 15
Spektakel: analize primerov Vidmar Horvat 4 45 30 15
Popularna godba Vogrinc 4 45 30 15
Uvod v gejevske in lezbične študije* Kuhar 4 45 30 15
Življenjski stili in družinske prakse Kuhar 4 45 30 15
Sociologija mladinskih kultur Močnik 4 45 30 15
Uvod v historično sociologijo* Rutar 4 45 30 15