Sociologija
Sociologija

Sociologija

Dvodisciplinarni študijski program

Ta program je na Filozofski fakulteti dobro uveljavljen študijski program, za katerega vlada široko zanimanje. Bolonjsko prenovljeni program spoštuje tradicijo oblikovanja visoko zahtevne, samostojne in kritične družboslovno intelektualne formacije študenta in študentke ter takšen profil posodablja z vsebinami in novimi pristopi, ki jih narekujejo spremenjene okoliščine sodobnih družb. V prenovljenem programu so tako še naprej prisotne temeljne študijske vsebine in teoretske osnove, ki študentom in študentkam posredujejo znanje pri obravnavi in razumevanju družbenih procesov, oblikovanja identitet, razvoja družbenih in političnih idej, znanstvene misli ter širokega spektra kulturnih dejavnosti in njihovih ustvarjalnih dosežkov. Poleg klasičnih mislecev in teoretskih tradicij študijski program posebno pozornost posveča sodobnim družbenim trendom, kot so procesi globalizacije in sociologija vsakdanjega življenja v informacijsko tehnološki družbi. Vse omenjeno študentom in študentkam omogoča, da teoretske izsledke uspešno aplicirajo v praksi.

Prvostopenjski univerzitetni dvodisciplinarni študijski program Sociologija traja 3 leta (6 semestrov). Za dokončanje dvodisciplinarnega študija mora študent oz. študentka opraviti vse obveznosti, ki jih določajo študijski program in učni načrti posameznih predmetov, v skupnem obsegu 90 KT. Celotni študij pa se zaključi šele potem, ko je študent na obeh izbranih disciplinah opravil vse obveznosti, kot jih določata študijska programa in učni načrti posameznih predmetov, v skupnem obsegu 180 KT.

Po uspešno opravljenih študijskih obveznostih pridobi diplomant oziroma diplomantka študijskega programa strokovni naslov diplomirani sociolog (UN) in … oz.  diplomirana sociologinja (UN) in …, pri čemer je polni naslov odvisen od vsakokratnega individualnega izbora druge študijske discipline. Ustrezna okrajšava strokovnega naslova se glasi dipl. soc. (UN) in … Strokovni naslov je določen v skladu z Zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Ur.l. RS 62/2006).

Študenti in študentke prvostopenjskega univerzitetnega dvodisciplinarnega študijskega programa Sociologija bodo pridobili temeljita osnovna znanja o družbenih procesih, razporeditvi družbene moči in njenih dejavnostih, kar diplomantom omogoča, da zmorejo kritično, argumentirano in konstruktivno analizirati in misliti tako kulturno preteklost kot sodobne idejne in miselne procese v razvijajoči se in vedno dinamični družbi, tako slovenski, kot tudi v širši evropski in svetovni družbi. Prva dva letnika študija sta skupna za vse vpisane, v tretjem letniku pa študent/študentka izbere predmete iz dveh ponujenih modulov, ki predstavljata vsebinsko logični prehod na drugostopenjske programe (sociologija kulture, samostojni ali dvodisciplinarni program, ali sociologija – pedagoški program). Ob koncu študija diplomant oz. diplomantka sociologije pridobi ustrezno pojmovno in metodološko, pa tudi praktično uporabno znanje, ki mu zagotavlja ustrezne kompetence, na podlagi katerih lahko suvereno in uspešno vstopi na trg dela ali nadaljuje študij na omenjeni drugi stopnji. Zaposlitev, ki jo omogoča nabor splošnih in predmetno specifičnih kompetenc, vključuje širok prostor kulturno-družbenih ustanov, oglaševalne, turistične in druge agencije, knjižnice, kulturne domove, nevladne, državne in mednarodne organizacije.

V dvodisciplinarni kombinaciji z drugimi študijskimi programi, ki jih vpišejo na Filozofski fakulteti, so diplomanti/diplomantke usposobljeni/-e za interdisciplinarno povezovanje in prepletanje usmeritvenih znanj obeh disciplin; s takšnim kompleksnim profilom so prednostno zaposljivi/-e na področjih, ki zahtevajo kulturno in družbeno reflektirano apliciranje specifičnih kompetenc, značilnih za posamezno disciplino. S povezovanjem z drugimi disciplinami študent/študentka pridobiva sociološko-kulturološka znanja, ki so oplemenitena z drugimi razsežnostmi družboslovno humanističnega študija (zgodovinskimi, filozofskimi, umetnostno-zgodovinskimi, klasično filološkimi itd.) in obogatena s poznavanjem tujih jezikov in književnosti omogočajo vstop v interkulturni prostor evropskih in svetovnih družb.

Po zaključenem študiju imajo diplomanti in diplomantke Sociologije znanja in kompetence, ki jih usposabljajo za timsko projektno sodelovanje v ustanovah širokega spektra. Predmetno specifične kompetence jim omogočajo samostojnost na področju kulturne kritike,  publicističnega in drugega delovanja v različnih družbenih, političnih, izobraževalnih in kulturnih organizacijah. Posebnost dvodisciplinarnega programa je intenzivna navezava študija na drugo disciplino in s tem meddisciplinarna poklicna specializacija. Izbor predmetov iz dveh modulov v tretjem letniku pa študenta/študentko, ki namerava nadaljevati študij, vsebinsko logično vodi k izbiri programa na 2. stopnji. Poglobljeno osvajanje temeljnih metodoloških, družboslovno-humanističnih in kulturnih znanj omogoča vertikalno napredovanje v dvodisciplinarni ali enopredmetni program drugostopenjskega študija s štirimi usmeritvami na Oddelku za sociologijo ali na drugostopenjski dvopredmetni pedagoški program ter široko diagonalno prehodnost na druge družboslovne in humanistične programe.

Oglejte si tudi Predstavitveni zbornik. S študijskim letom 2017/18 velja nov predstavitveni zbornik.

Predmetno specifične kompetence, ki jih pridobi diplomant/diplomantka:

 • poznavanje osnov družboslovnih teorij in teorij kulture;
 • poznavanje zgodovine in razvoja sociološke misli in sodobnih družboslovnih teorij;
 • poznavanje kvantitativne in kvalitativne metodologije sociološkega in kulturološkega
  raziskovanja;
 • koherentna uporaba sociološkega znanja in temeljnih socioloških konceptov v praksi;
 • samostojno razumevanje in umeščanje novih družbenih in kulturnih pojavov v obstoječe
  teoretske in problemske okvire sociološke vede;
 • reševanje strokovnih in delovnih problemov z iskanjem virov znanja in uporabo
  znanstvenih metod;
 • poznavanje metod za preverjanje znanstvenih teorij;
 • razumevanje procesov globalizacije ter razmerij med globalnim in lokalnim;
 • poznavanje več posebnih disciplinarnih področij sociologije in sociologije kulture;
 • poznavanje socioloških predpostavk humanističnih ved ter povezovanje sociologije in
  humanistike;
 • sposobnost povezovanja socioloških spoznanj s spoznanji drugih ved;
 • prepoznavanje, analiziranje in kritično vrednotenje družbenih pojavov, procesov, praks in
  produktov glede na dognanja in razvoj druge vede v dvodisciplinarnem študiju;
 • poznavanje in samostojno branje akademskih besedil;
 • občutek za kulturne raznolikosti človeške družbe in sposobnost prilagajanja konceptualnih
  aparatov na konkretna družbena in kulturna okolja;
 • sposobnost kritičnega analiziranja odnosa med šolo, družino in družbo;
 • poznavanje in razumevanje položaja, potreb in interesov posameznika/posameznice, še
  posebej mladostnika/mladostnice.

Predmetnik

Legenda:
KT – kreditne točke
O-SK – obvezni splošni predmet
O-ST – obvezni predmet stroke
I-ST – izbirni predmet stroke
I-Š – splošni izbirni predmet

1.letnik

Prvi (zimski) semester

Predmet Nosilec/ka Steber KT Kontaktne ure – skupaj Ure predavanj Ure seminarjev Ure vaj
Uvod v sociologijo I Antić Gaber O-SK 5 60 30 30
Uvod v sociologijo kulture I Vidmar Horvat O-SK 5 60 30 30
Osnove sociološkega raziskovanja I Kogovšek O-SK 5 60 30 15 15
SKUPAJ 15 180 90 15 75

Drugi (letni) semester

Predmet Nosilec/ka KT Kontaktne ure – skupaj Ure predavanj Ure seminarjev Ure vaj
Uvod v sociologijo II Antić Gaber 5 60 30 30
Uvod v sociologijo kulture II Vidmar Horvat 3 30 30
Osnove sociološkega raziskovanja II Kogovšek 4 45 30 15
Sociološko branje in pisanje ter informacijski praktikum Kuhar, asistentka 3 30  30

2.letnik

Tretji (zimski) semester

3. semester
Zap. št. Učna enota Nosilec Kontaktne ure Sam. delo št Ure sk. ECTS
Pred Sem Vaje    
1 Klasična sociološka misel  Kovačič 30 30       80 140 5
2 Sociologija religije Zalta 30 30       80 140 5
3 Družbene spremembe in razvoj Vogrinc 30 30       80 140 5
                     
SKUPAJ 90 90 0     240 420 15

 

Četrti (letni) semester

4. semester

 

Zap. št. Učna enota Nosilec Kontaktne ure Sam. delo št. Ure sk. ECTS
Pred Sem Vaje    
1 Sodobne družboslovne teorije Kovačič 30 30       80 140 5
2 Teorije ideologije Krašovec 30 30       80 140 5
3 Sociologija vednosti in znanosti Škamperle 30 30       80 140 5

 

SKUPAJ 90 90 0     240 420 15

 

3.letnik

Peti (zimski) semester

Predmet Nosilec/ka Steber KT Kontaktne ure – skupaj Ure predavanj Ure seminarjev Ure vaj
Izbirni strokovni predmet programa I-ST 5 60 30 30
Izbirni strokovni predmet programa I-ST 5 60 30 30
Zunanji splošni izbirni predmet I-Š 5 60 30 30
SKUPAJ 15 180 90 90

Šesti (letni) semester

Predmet Nosilec/ka Steber KT Kontaktne ure – skupaj Ure predavanj Ure seminarjev Ure vaj
Izbirni strokovni predmet programa I-ST 5 60 30 30
Izbirni strokovni predmet programa I-ST 5 60 30 30
Diplomsko delo O-ST 5 5*
SKUPAJ 15 120 60 60

* Pet kontaktnih ur pri Diplomskem delu se izvaja v obliki individualnih konzultacij z mentorjem.