Sociologija
Raziskovalni seminar

Raziskovalni seminar

Naslov predmeta: RAZISKOVALNI SEMINAR

Nosilec/nosilka: doc. dr. Nikolai Jeffs

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni in dvopredmetni program 2. stopnje

Število ECTS kreditov: 5

Kontaktne ure skupaj: 30

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Kompetence, ki jih študentke in študentje osvojijo, so:

  • Poznavanje in uporaba različnih teoretskih konceptov in analitičnih pristopov pri ukvarjanju z izbrano problematiko;
  • sposobnost samostojnega tehtanja argumentov za in proti uporabi določenega koncepta ali teorije;
  • kritična analiza uporabljenih virov in literature;
  • kritična analiza uporabljenega znanstvenega aparata;
  • sposobnost avtonomnega vključevanja v javno diskusijo.

Opis vsebine:
Cilj Raziskovalnega seminarja je predstavitev, diskusija in korekcija konceptov (postavljenih hipotez, uporabljenih virov in literature s stališča predvidenih rezultatov magistrskega dela) magistrskih nalog študentk in študentov. Vsebina se bo prilagajala izbranim temam magistrskih del študentk in študentov.