Sociologija
Queer perspektive spola, seksualnosti in identitete

Queer perspektive spola, seksualnosti in identitete

Naslov predmeta: QUEER PERSPEKTIVE SPOLA, SEKSUALNOSTI IN IDENTITETE

Nosilec/nosilka: izr. prof. dr. Roman Kuhar

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 2. stopnje

Oznaka izbirnega predmeta: I-ST

Število ECTS kreditov: 5

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Študije queer, ki so del gejevskih in lezbičnih študij, a hkrati tudi njihov oster kritik, vzpostavljajo poststrukturalistični in anti-normativni pogled na vprašanje spola, seksualnosti, identitet, politike maginaliziranih skupin in podobno. Predmet ponuja uvod v obsežno in hitro rastoče področje teorije queer, ki se v osnovi ukvarja z vprašanjem subverzije domenvno skladnih katerij spola, seksualnosti in želje. Predmet je zasnovan interdisciplinarno; izhajajoč iz sociološke tradicije prehaja tudi na druga področja, kjer obstajajo queer analize, predvsem področje kulturnih študij.
Cilj predmeta je vpeljava in seznanjanje študentov in študentk s ključnimi teoretskimi koncepti in analizami pristopa queer, ki ga lahko razumemo kot nadgradnja družbeno-konstruktivističnega in feminističnega pristopa k prej omenjenim vprašanjem, hkrati pa tudi kot kritiko konstruktivistične in feministične analize spola, seksualnosti, identitete in podobno.
Predmetno specifične kompetence, ki jih študenti in študentke osvojijo, se tičejo urjenja v transgresivni in subverzivni analizi ter kritični presoji družbenega življenja, predvsem v povezavi s spolom, seksualnostjo in identiteto. Na ta način predmet dopolnjuje klasične in sodobne analize omenjenih področij in vzpostavlja novo, ne-normativno pozicijo v odnosu do teh vprašanj.

Opis vsebine:
V okviru študij queer obravnavamo naslednje tematske sklope:

 • Kaj/kdo je queer? (Uvod v teorijo queer in aktivizem queer)
 • Heteronormativnost, binarne opozicije in družbena konstrukcija heteroseksualnosti
 • Performativnost in dekonstrukcija identitete
 • Seksualnost: identiteta in politika
 • Subverzija, spol in seksualnost
 • Še več igranja s spolom: transspolnost
 • Težave z normalnostjo: seksualni sram in radikalna seksualnost
 • Queer analiza in mainstream kultura – domet implementacije queer analize
 • Queer kino in popularna kultura
 • Kritike queer teorije

Temeljna literatura:
Izbrana poglavja iz:

 • Bersani, Leo (1995): Homos, Harvard University Press, Cambridge.
 • Butler, Judith (1997): »Critically Queer«. V: Phelan, Shane (ed.): Playing with Fire: Queer Politics, Queer Theories, Routledge, New York in London, str. 11-29.
 • Jagose, Annamarie (1996): Queer Theory: An Introduction, New York University Press, New York.
 • Seidman, Steven (1995): “Deconstructing Queer Theory or the Under-theorization of the Social and the Ethnical.” V: Linda Nicholson in Steven Seidman (ur.): Social Postmodernism, Cambridge University Press, Cambridge, str. 116-141.
 • Warner, Michael (1999): The Trouble With Normal: Sex, Politics, and the Ethics of Queer Life, Harvard University Press, Harvard.
 • Warner, Michael (ur.): Fear of a Queer Planet (Queer Politics and Social Theory), University of Minnesota Press, Minneapolis (izbrana poglavja).
 • Tratnik, Suzana (1995): »Queer – teorija in politika spolnega izobčenstva«, Časopis za kritiko znanosti, let. 23, št. 177, str. 63-74.