Sociologija
Publicistika

Publicistika

Naslov predmeta: PUBLICISTIKA

Nosilec/nosilka: Doc. dr. Bernard Nežmah

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 1. stopnje

Letnik, semester: 1. letnik, 2. semester

Število ECTS kreditov: 3

Kontaktne ure skupaj: 30

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Cilji: Študent/študentka si pridobi spoznanja, ki mu omogočajo, da svoja sociološka vedenja lahko aplicira v obliki pisanja najrazličnejših publicističnih žanrov. Usposobi se v posebni veščini publicističnega pisanja, skozi katerega lahko misli družbene fenomene na tak način, da sociološka razumevanja družbe postanejo inteligibilna tudi širši publicistični publiki.
Kompetence:
– poznavanje specifičnosti publicističnih žanrov
– sposobnost apliciranja socioloških in drugih humanističnih znanj v pisanju publicističnih tekstov
– sposobnost kritičnega branja
– sposobnost sociološkega pristopa pri pisanju poljudnih člankov

Opis vsebine: Predmet, v katerem študentke in študentje dobijo uvid prepoznavanje različnih diskurzov publicistike: esej, intervju, glosa, komentar, kritika, reportaža, potopis, polemika idr. Seznani se s postopki argumentacije teksta, z retoričnimi figurami, s predpostavko in podmeno, z različnimi postopki semantične analize teksta, s konceptualno dilemo tujke vs. purizem in s kritiko ideologij množičnih medijev.

Temeljna literatura: Izbrana poglavja iz:
– Atkins, J. (ur.): The Mission: Journalism, Ethics and the World. Ames: Iowa State University Press, 2001 (izbr. pogl.)
– Chomsky, N.: Somrak demokracije. Studia humanitatis, Ljubljana 1998 (izbr. pogl.)
– Merryl, J.: Existencial Journalism. Ames: Iowa State University, 1996
– Kapuscinski, R.: Ebenovina. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2003
– Ducrot, O.: Izrekanje in izrečeno. Ljubljana: SH, 1989 (izbr. pogl.)
– Benveniste, E.: Splošna lingvistika I. Ljubljana: SH, 1989 (izbr. pogl.)
– Jančar, D. (ur.): Temna stran meseca. Ljubljana: Nova revija, 1998 (izbr. pogl.)
– Bagnall, N.: Newspaper Language. Oxford: Focal Press, 1993
– Boynton, R.: The New New Journalism. New York: Vintage, 2005
– Škarić, I.: V iskanju izgubljenega govora. Ljubljana: Pravljično gledališče,1996 (izbr. pogl.)