Sociologija
Praksa poučevanja sociologije

Praksa poučevanja sociologije

Naslov predmeta: PRAKSA POUČEVANJA SOCIOLOGIJE

Nosilec/nosilka: doc. dr. Alojzija Židan

Študijski program, stopnja: Sociologija, pedagoški dvodisciplinarni program 2. stopnje

Letnik, semester: 2. letnik, 3. semester

Število ECTS kreditov: 6

Kontaktne ure skupaj: 75

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Cilj študijske poučevanja sociologije predstavlja kvalitetno pripravo študentov in študentk za poučevanje sociologije na različnih srednjih šolah. Študenti in študentke prakticirajo povezovanje teoretičnih znanj, ki so jih pridobili v času študija sociologije pri praktičnem poučevanju sociologije na srednjih šolah. Usposabljajo se za načrtovanje, spremljanje, izvajanje in vrednotenje pouka sociologije in za različne druge potekajoče dejavnosti na šoli, še posebej za kakovostno spremljanje ter izvajanje projektnega učnega dela. Razvijajo (samo)odgovorni odnos do zahtevnega, kompleksno zasnovanega pedagoškega dela. Oblikujejo svoj osebni, dinamični, ustvarjalni, konstruktivni stil poučevanja. Oblikujejo prožne, dinamične predmetno specifične kompetence, ki jih potrebujejo za ustvarjalno izvajanje pedagoškega dela predmeta sociologija.
Pedagoško prakso spoznavajo kot strateško pomembno povezovalno prvino njihovih teoretičnih ter aplikativnih in praktičnih spoznanj. Glavni namen pedagoške prakse pa je, da le – ta študenta, študentko čim bolj kakovostno pripravi za začetek samostojnega izvajanja pouka sociologije.

Opis vsebine:
Med potekom pedagoške prakse se bodo študentje in študentke seznanili z vsemi relevantnimi učnimi gradivi, ki so potrebna za kakovostno poučevanje predmeta sociologija. Spoznali bodo tudi različne modele poučevanja predmeta sociologije njihovih mentorjev. Z njimi bodo po izvedbi kompleksnega učnega dela predmeta sociologija vodili sprotne ustvarjalne učne pogovore. Vsakdo bo opravil 8 ur hospitacijskega dela (neposredno opazoval različne tipe učnih ur sociološkega pouka njihovih mentorjev) in pri tem vodil hospitacijske zapisnike kot pomembno sestavino svojega pedagoškega dnevnika.V času izvajanja prakse bodo študentje in študentke ustvarjalno načrtovali, izvajali in evalvirali 8 samostojnih učnih nastopov.
Praksa bo vključevala seznanjanje študenta s potekom projektnega učnega dela na šoli in ga aktivno vključevala v njegovo izvedbo.
Posebej še velja poudariti, da se bo v toku izvajanja te prakse študent/študentka tudi usposabljal za kvalitetno uporabo IKT (IKT praks) in tako oblikoval svojo informacijsko pismenost.
Študentka oz. študent pri praksi vodi dnevnik pedagoške prakse.

Temeljna literatura:
Izbrana poglavja iz:

  • Bizjak, Cvetka: Organizacija pripravništva na šoli. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 2004.
  • Pedagoška praksa pri specialnih didaktikah na Filozofski fakulteti, Partnerstvo fakultet in šol 2004/05. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Center za pedagoško izobraževanje, 2005.
  • Skela, Janez, Urška Sešek in Mihaela Zavašnik: Pedagoška Praksa. Ljubljana, Zavod RS za šolstvo, 2003.