Sociologija
Osnove sociološkega raziskovanja 2

Osnove sociološkega raziskovanja 2

Naslov predmeta: OSNOVE SOCIOLOŠKEGA RAZISKOVANJA II

Nosilec/nosilka: Izr. prof. dr. Tina Kogovšek

Študijski program, stopnja: Sociologija, dvodisciplinarni program 1. stopnje

Letnik, semester: 1. letnik, 2. semester

Število ECTS kreditov: 4

Kontaktne ure skupaj: 45

Cilji in predmetno specifične kompetence:
– Analitičnost (samostojno analitično delo, analiza družbenih fenomenov, svetovanje o raznovrstnih trendih družbenega dogajanja, razvoja, upravljanja, sinteza področnih znanj in njihova uporaba pri reševanju konkretnega problema,sposobnost sinteze in kontekstualizacije analitičnih dognanj);
– Uporaba kvalitatitivnih metodoloških orodij (sodelovanje pri izvajanju, koordiniranju in organiziranju raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik);
– Komunikativnost (sposobnost pisnega izražanja, javnega predstavljanja in argumentiranja, govornega izražanja, jasnega, aktivnega, argumentiranega nastopanja);
– Fleksibilnost (sposobnost hitrega in učinkovitega prilagajanja specifičnim situacijam in spremembam na raziskovanem terenu);
– Socialne spretnosti (razvijanje empatije, kompetentno delovanje v različnih vlogah, upravljanje odnosov na terenu);
– Sposobnost holističnega načina mišljenja (sposobnost razumevanja in inerpretacije pojavov v kontekstu celote).

Opis vsebine: Študenti in študentke se bodo seznanili s ključnimi kvalitativnimi načini zbiranja podatkov in metodami za njihovo analizo (terensko delo, opazovanje z udeležbo, kvalitativni intervju, fokusne skupine, induktivno izpeljana teorija, analiza diskurza). Spoznali bodo cilje, logiko, prednosti in slabosti različnih kvalitativnih raziskovalnih pristopov ter se naučili uporabiti najprimernejšega za konkretni raziskovalni problem. Usposobili se bodo za načrtovanje in izvedbo kvalitativnih raziskav. Seznanili se bodo s specifičnimi zahtevami kvalitativne raziskave (etične dileme, potencialno visoka stopnja emocionalne stresnosti, raziskovalec kot merski instrument, stopnja vpletenosti raziskovalca v preučevano skupnost, odnosi na terenu).

Temeljna literatura:
– Mesec, B.: Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Ljubljana: Visoka šola za socialno delo, 1998
– Neuman, W. L.: Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon, 2003
– Wood, L. A. in Kroger, R. O.: Doing discourse analysis: methods for studying action in talk and text. Thousand Oaks: Sage, 2000