Sociologija
Osnove sociološkega raziskovanja 1

Osnove sociološkega raziskovanja 1

Naslov predmeta: OSNOVE SOCIOLOŠKEGA RAZISKOVANJA I

Nosilec/nosilka: Izr. prof. dr. Tina Kogovšek

Študijski program, stopnja: Sociologija, dvodisciplinarni program 1. stopnje

Letnik, semester: 1. letnik, 1. semester

Število ECTS kreditov: 5

Kontaktne ure skupaj: 60

Cilji in predmetno specifične kompetence:
– usposobljenost za: samostojno analitično delo, analizo družbenih fenomenov, svetovanje o raznovrstnih trendih družbenega dogajanja, razvoja, upravljanja,
– usposobljenost za sintezo področnih znanj in njihovo uporabo pri reševanju konkretnega problema,
– sposobnost kontekstualizacije in strnjevanja dognanj;
– sposobnost uporabe kvantitativnih metodoloških orodij (sdelovanje pri izvajanju, koordiniranju in organiziranju raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik);
– komunikativnost (sposobnost pisnega izražanja, javnega predstavljanja in argumentiranja, govornega izražanja, jasnega, aktivnega, argumentiranega nastopanja).

Opis vsebine: Študenti in študentke se bodo seznanili s ključnimi kvantitativnimi načini zbiranja podatkov (anketa, eksperiment, uradna statistika, nereaktivno raziskovanje) ter osnovami statistične analize podatkov. Naučili se bodo razlikovati med različnimi raziskovalnimi pristopi, njihovimi cilji, prednostmi in slabostmi ter uporabiti najprimernejši pristop za konkretni raziskovalni problem. Pridobili bodo razumevanje razmerja med teorijo in empiričnim raziskovanjem.Spoznali bodo osnovne elemente in načela kvantitativnih raziskovalnih načrtov in korake pri načrtovanju in izvedbi kvantitativne raziskave.

Temeljna literatura:
– Ferligoj, A.: Naloge iz statistike. Ljubljana: [A. Ferligoj], 1995
– Ferligoj, A.: Osnove statistike na prosojnicah. Ljubljana: [A. Ferligoj], 1995
– Neuman, W. L.: Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Boston: Allyn and Bacon, 2003
– Toš, N., Hafner-Fink, M.: Metode družboslovnega raziskovanja. Ljubljana: FDV, 1998
– Vehovar, V. in Kalton, G.: Vzorčenje v anketah. Ljubljana: FDV, 2001