Sociologija
Metodologija sociološkega raziskovanja

Metodologija sociološkega raziskovanja

Naslov predmeta: METODOLOGIJA SOCIOLOŠKEGA RAZISKOVANJA

Nosilec/nosilka: izr. prof. dr. Tina Kogovšek

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 2. stopnje

Letnik, semester: 1. letnik, 1. semester

Število ECTS kreditov: 10

Kontaktne ure skupaj: 60

Cilji in predmetno specifične kompetence:

  • Analitičnost (samostojno analitično delo, analiza družbenih fenomenov, svetovanje o raznovrstnih trendih družbenega dogajanja, razvoja, upravljanja, sinteza področnih znanj in njihova uporaba pri reševanju konkretnega problema,sposobnost sinteze in kontekstualizacije analitičnih dognanj).
  • Uporaba metodoloških orodij (sodelovanje pri izvajanju, koordiniranju in organiziranju raziskav, uporaba raznih raziskovalnih metod in tehnik).
  • Komunikativnost (sposobnost pisnega izražanja, javnega predstavljanja in argumentiranja, govornega izražanja, jasnega, aktivnega, argumentiranega nastopanja).

Opis vsebine:
Študenti in študentke se bodo seznanili s ključnimi kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskovalnimi metodami, njihovimi prednostmi in slabostmi ter se naučili uporabiti najprimernejši pristop za konkretni raziskovalni problem. Usposobili se bodo za metodološki način mišljenja, za oblikovanje raziskave, za zbiranje, obdelavo in interpretacijo podatkov (t.i. kvantitativnih in kvalitativnih) glede na vrsto raziskave.

Temeljna literatura:
Izbrana poglavja iz:

  • Mesec, B. (1998): Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Visoka šola za socialno delo, Ljubljana.
  • Neuman, W. L. (2003): Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Allyn and Bacon, Boston.
  • Toš, N., Hafner-Fink, M. (1998): Metode družboslovnega raziskovanja. FDV, Ljubljana.
  • Wood, L. A. in Kroger, R. O. (2000): Doing discourse analysis: methods for studying action in talk and text. Sage, Thousand Oaks.