Sociologija
Metodologija sociološkega raziskovanja

Metodologija sociološkega raziskovanja

Naslov predmeta: METODOLOGIJA SOCIOLOŠKEGA RAZISKOVANJA

Nosilec/nosilka: izr. prof. dr. Tina Kogovšek idr. izvajalci

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, dvodisciplinarni program 2. stopnje

Letnik, semester: 1. letnik, 1. semester

Število ECTS kreditov: 5

Kontaktne ure skupaj: 30

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Predmet Metodologija sociološkega raziskovanja je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. V splošnem delu se študenti in študentke seznanijo z metodološko zahtevnejšimi pristopi v raziskovanju ter se usposabljajo za samostojno apliciranje ustreznih metodoloških prijemov glede na naravo raziskovalnega programa. V posebnem delu se metodološka znanja prirejajo glede na posebnosti štirih smeri drugostopenjskega programa Sociologija kulture (medijski in kulturni študiji, študiji spola, religijski študiji, globalizacijski študiji).
Predmetnospecifične kompetence: sposobnost za skupinsko in samostojno pripravo standardnih vprašalnikov in izpeljavo anket; sposobnost za pripravo in izpeljavo poglobljenega (polstrukturiranega in/ali strukturiranega) intervjuja oziroma serije intervjujev; poznavanje in izvedba samostojnega opazovanja z udeležbo; analiza biografskega pisanja; poznavanje in izvedba temeljnih korakov analize diskurza (retorične, stilistične, semiotične); poznavanje temeljev etnografske, recepcijske, vizualne in tekstualne analize; poznavanje zgodovine in razvoja sodobnih metod na področju govorice in pa tistih metod, ki uporabljajo aparat, povzet po jezikovnih vedah.

Opis vsebine:
Študenti in študentke se bodo seznanili s ključnimi kvalitativnimi in kvantitativnimi raziskovalnimi metodami, njihovimi prednostmi in slabostmi ter se naučili uporabiti najprimernejši pristop za konkretni raziskovalni problem. Usposobili se bodo za metodološki način mišljenja, za oblikovanje raziskave, za zbiranje, obdelavo in interpretacijo podatkov (t.i. kvantitativnih in kvalitativnih) glede na vrsto raziskave.
Predmet predstavlja sodobne metode, ki so bile izdelane za analizo govornih gradiv. Večina se jih zgelduje po jezikoslovju, zato predmet daje tudi splošno informacijo o najpomembnejših jezikoslovnih teorijah.

Temeljna literatura:
Izbrana poglavja iz:

 • J. Clifford (1986) Writing Culture; The Poetics and politics of Ethnography, Berkeley: University of California Press.
 • Ang (1991) Desperately Seeking the Audience, London Routledge.
 • G. Philo, M. Berry (2004) Bad News from Israel, London: Pluto.
 • S. Hall (1980) »Encoding/decoding«, v Hall (ur.) Culture, Media, 4. Language, London: Hutchinson, str. 128-138.
 • S. Livingstone (1989) »Inerpretative viewers and structured programs«, Communication Research, 16, str. 25-37.
 • T.R. Lindlof (1991) »The Qualitative Study of Media Audiences«, Journal of Broadcasting and Eletronic Media, 35, str. 23-42.
 • Mesec, B. (1998): Uvod v kvalitativno raziskovanje v socialnem delu. Visoka šola za socialno delo, Ljubljana.
 • Neuman, W. L. (2003): Social research methods: qualitative and quantitative approaches. Allyn and Bacon, Boston.
 • Wood, L. A. in Kroger, R. O. (2000): Doing discourse analysis: methods for studying action in talk and text. Sage, Thousand Oaks.
 • C. Ramazanoglu, J. Holland, Feminist Methodology, Chalenges and Choices, London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage 2002.
 • Austin, John L.: Kako kaj naredimo z besedami, ŠKUC-FF, Ljubljana, 1990.
 • Greimas, A.J., Landowski, E.: Introduction a L`analyse du discours en sciences sociales, Havhette, Pariz, 1979.
 • Verschueren, Jef: Razumeti pragmatioko, Založba/*cf., Ljubljana, 2000.