Sociologija
Magistrsko delo

Magistrsko delo

Naslov predmeta: MAGISTRSKO DELO

Nosilec/nosilka: Različni

Študijska stopnja: 2. stopnja

Letnik, semester: 2. letnik, 4. semester

Opis vsebine:
Posebnosti: Samostojno raziskovalno delo študenta. Študent izbere temo v dogovoru z izbranima mentorjema na obeh študijskih programih, pri čemer je delo na vsakem študijskem programu ovrednoteno enakovredno. Magistrsko delo na dvopredmetnih programih je praviloma interdisciplinarno.
Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: vpis v 2. letnik drugostopenjskega študijskega programa, odobrena tema in mentor oz. mentorja. Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme. Poseben poudarek je na interdisciplinarnosti.
Z magistrskim delom študent poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.