Sociologija
Klasična sociološka misel

Klasična sociološka misel

Naslov predmeta: KLASIČNA SOCIOLOŠKA MISEL

Nosilec/nosilka: Red. prof. ddr. Rudi Rizman

Študijski program, stopnja: Sociologija, dvodisciplinarni program 1. stopnje

Letnik, semester: 1. letnik, 2. semester

Število ECTS kreditov: 3

Kontaktne ure skupaj: 30

Cilji in predmetno specifične kompetence:
– kritično poznavanje klasičnih družboslovnih mislecev in teorij kot pojmovnega izhodišča za sodobne družbene teorije;
– kritično poznavanje konceptov in problematike v sociologiji 19. in 20. stoletja;
– sposobnost samostojnega presojanja in primerjanja različnih družboslovnih idej in pristopov

Opis vsebine: Predmet predstavlja formiranje in znanstveno rast sociološke discipline, pri čemer se opira predvsem na sistematično obravnavanje naslednjih klasičnih socioloških mislecev in njihovih distinktivnih prispevkov: Comte, Spencer, Marx, Durkheim, Weber, Marx, Simmel, Toennies, Pareto, Mannheim, Veblen, Mead, Parsons, Merton in drugi. S podrobno razčlembo in predstavljanjem njihovih ključnih prispevkov v danem družbenem in intelektualnem kontekstu sta posebej obravnavana tudi njihova kritična vloga pri uveljavljanju določenih smeri ali teoretskih strategij v sociologiji in pri nastajanju specialnih sociologij.

Temeljna literatura: Izbrana poglavja iz:
– Adam, F.: Kompendij socioloških teorij, Ljubljana: ŠOU, 1995
– Adam, F.: Sociološki portreti, Maribor: Obzorja, 1996
– Ritzer, G.: The Blackwell Companion to Major Classical Social Theorists. Malden, Oxford, Melbourne: Blackwell, 2003
– Sociološka hrestomatija: Saint-Simon, Comte, Spencer, Weber, Formalna sociologija, Zagreb, 1987
– Turner, J. H.: The Emergence of Sociological Theory. Belmont, USA.: Wadsworth, 2001
– Turner, J. H.: The Structure of Sociological Theory. Belmont, USA: Wadsworth, 2002
Literatura je dostopna v knjižnici Oddelka za sociologijo oz. na spletnih straneh, o čemer nosilec predmeta obvesti v teku predavanj.