Sociologija
Izbrane teme iz sociologije globalizacije

Izbrane teme iz sociologije globalizacije

Naslov predmeta: IZBRANE TEME IZ SOCIOLOGIJE GLOBALIZACIJE

Nosilec/nosilka: izr. prof. dr. Damjan Mandelc

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 2. stopnje

Letnik, semester: 1. ali 2. letnik, 1. ali 2. semester

Število ECTS kreditov: 10

Kontaktne ure skupaj: 60

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Ključni izobraževalni cilj tega predmeta je poglobljeno seznanjenje s teoretskimi strategijami v preučevanju globalizacije in z relevantnim (izbranim) raziskovalnim repertoarjem na tem področju. Predmetno specifična kompetenca je v poudarjenem interdisciplinarnem pristopu, ki poleg prvenstveno sociološkega vključuje tudi politološki, zgodovinski, ekonomski in kulturološki pristop.

Opis vsebine:
Obravnavani so predvsem naslednji vsebinski sklopi: zgodovina globalizacije in globalizacija zgodovine, repertoar teoretskih razumevanj vzrokov in strategij globalizacije, implikacije globalizacije in tudi proti-globalizacijskih prizadevanj na področjih, ki vključujejo državo, suverenost, (nacionalno in globalno) civilno družbo, globalno etiko, odnose med civilizacijami, mednarodne odnose (geopolitiko), ekonomijo, (nacionalno in globalno) kulturo, znanost, demokracijo, identitete, izobraževanje in varnost. Obravnava posameznih segmentov globalizacije vključuje tudi vplivne in med seboj dosti protislovne napovedi o tem, kakšno prihodnost oblikujejo procesi in aktualni trendi globalizacije.

Temeljna literatura:

Izbrana poglavja iz:

  • D. Archibugi (ed., 2003) Debating Cosmopolitics, London in New York.
  • D. Held in M. Koenig-Archibugi 2003) Taming Globalization – Frontiers of Governance, Cambridge.
  • U. Hedetoft (2003) The Global Turn – National Encounters with the World, Aarlborg.
  • D. Held in A. McGrew (ur., 2003) The Global Transformations – An introduction to the Globalization Debate, Cambridge.
  • D. Held (e tal., 2005) Debating Globalization, Cambridge.
  • F. J. Lechner in John Boli (ur., 2004) The Globalization Reader, Oxford.
  • R. Prazniak in A. Dirlik (ur.,2001) Places and Politics in an Age of Globalization, Lanham in Oxford.
  • S. Sassen (1998) Globalization and Its Discontents, New York.