Sociologija
Humanistika in družboslovje

Humanistika in družboslovje

Interdisciplinarni doktorski študijski program Humanistika in družboslovje Filozofske fakultete in  Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk in predstavlja po bolonjski shemi program tretje stopnje. Študijske obveznosti programa so v skladu z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za akreditacijo visokošolkih zavodov in študijskih programov, ki jih je sprejel svet RS za visoko šolstvo, ovrednotene po evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ETCS – European Credit Transfer System). S tem je omogočena direktna vključitev delov programa v  mednarodno izmenjavo z univerzami iz držav, ki sistem ECTS uporabljajo.

Študijski program je sestavljen iz organiziranega dela pouka v obsegu 60 kreditnih točk, preostalih 120 kreditnih točk pa je namenjenih individualnemu raziskovalnemu delu za doktorsko disertacijo.

Doktorski program omogoča pridobitev znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti na 62  znanstvenih področjih področjih.

Matično področje Oddelka za sociologijo Filozofske fakultete je doktorski študij Sociologije kulture.

Doktorski študij Sociologije kulture

Doktorski študij na področju Sociologija kulture je zasnovan kot poglobitev in nadgradnja drugo stopenjskega magistrskega študija Sociologija kulture s štirimi smermi: globalizacijski študiji, religijski študiji, študiji spola ter medijski in kulturni študiji. Njegov cilj je oblikovanje vrhunsko  usposobljenih znanstvenikov raziskovalcev in pedagoških delavcev, usposobljenih za mednarodno  primerljivo raziskovanje aktualnih teoretskih izzivov ter fenomenov družbenega in kulturnega življenja sodobnosti in preteklosti.

Struktura in organizacija študija sta v celoti usklajeni s strukturnim okvirom, organizacijo, potekom  študija in kreditnim vrednotenjem, kot jih določa program Humanistika in družboslovje. Tako študent vpiše dva temeljna predmeta (2 x 10 KT), dva izbirna doktorska seminarja (2 x 10 KT) in zunanji  izbirni predmet (10 KT). Temeljna predmeta Kritična teorija družbe  in Sodobne teorije kulture  omogočata študentom poglobljeno razumevanje različnih teorij, metod in konceptov, nujnih za raziskovalno delo na tem področju. Oba predmeta prispevata k vzpostavitvi nujne kritične distance do različnih raziskovalnih postopkov, metodologij in teorij. Prav tako opozarjata na možnosti interdisciplinarnih in znotrajdisciplinarnih povezav. Izbirni doktorski seminarji predstavljajo  konkretizacijo temeljnih metodoloških in teoretičnih pristopov ob obravnavi izbranih tematskih sklopov,  povezanih s temo doktorske disertacije. Njihova vsebina se določa vsako leto sproti, pripravljena je individualno za vsakega kandidata in povezana s temo kandidatove doktorske disertacije. Doktorski seminarji so zastavljeni kot aktivno sodelovanje nosilcev in izvajalcev predmeta s kandidatom v  analitični znanstvenoraziskovalni obravnavi konkretnih tem oziroma znanstvenih problemov, vezanih na temo disertacije. Podoben princip dela velja za zunanji izbirni predmet, ki se od doktorskih  seminarjev razlikuje predvsem v določilu, da ga kandidat skupaj z mentorjem izbere praviloma na eni od priznanih tujih univerz, s čimer dobi kandidat možnost raziskovalnega dela v tujini in spoznavanja različnih raziskovalnih praks. Največji delež doktorskega študija (120 KT) poteka v obliki individualnega raziskovalnega dela, v okviru katerega kandidat pod vodstvom mentorja pripravlja doktorsko disertacijo, aktivno obvlada raziskovalno metodologijo na konkretnem znanstvenem problemu ter v praksi razvija vse splošne in predmetnospecifične kompetence, predpisane s programom in učnimi načrti.

Glej tudi: