Sociologija
Družbene spremembe in razvoj

Družbene spremembe in razvoj

Naslov predmeta: DRUŽBENE SPREMEMBE IN RAZVOJ

Nosilec/nosilka: Doc. dr. Jože Vogrinc

Študijski program, stopnja: Sociologija, dvodisciplinarni program 1. stopnje

Letnik, semester: 2. letnik, 3. semester

Število ECTS kreditov: 5

Kontaktne ure skupaj: 60

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Temeljni izobraževalni cilji: usposobitev študentk in študentov za konceptualizacijo družbenih sprememb in samostojno presojanje o različnih koncepcijah družbenega razvoja; razvijanje smisla za obravnavo družbene dinamike in diahronije; spoznavanje kompleksnosti in odprtosti zgodovinskega razvoja konkretnih družb; razumevanje razvoja kompleksnosti, prehoda od evolucije organizmičnih form h kulturnemu razvoju družb; razumevanje odprtosti razvojnih perspektiv sodobne družbe
Predmetno specifične kompetence:
– Poznavanje in razumevanje različnih teoretskih pristopov k proučevanju družbenih sprememb
– Poznavanje temeljnih preteklih in sodobnih koncepcij družbenega razvoja
– Problematizacija poenostavljenih predstav o družbenem razvoju (teleoloških predstav, poenostavljenih koncepcij napredka in evolucije)
– Razumevanje epistemološke problematike naraščanja kompleksnosti, razmerij med diahronijo in sinhronijo ter družbene reprodukcije
– Umevanje povezanosti evolucije, naravnega okolja in družbenega razvoja
– Poznavanje temeljnih zgodovinskih oblik človeških družb in gibal njihove transformacije
– Razumevanje sodobnih družb v njihovi napetosti, sposobnost družbene analize razvojnih ovir in potencialov

Opis vsebine: Predmet Družbene spremembe in razvoj je vpeljan skozi problematizacijo poenostavljenih predstav o družbenem razvoju kot linearnem napredku, teleološkem napredovanju k cilju ali razvoju iz klice. Nato so predstavljeni modeli razvoja kompleksnosti in specifični problemi (razvoj, evolucija, reprodukcija idr.). Izpostavljeni so zgodovinski pogoji nastanka koncepcij družbenega razvoja v razsvetljenstvu in v 19. stoletju (Comte, Marx, Spencer). Na historično-materialistično koncepcijo razvoja družbenih nasprotij je navezana problematika produkcije in reprodukcije družbenih razmerij; problematiziran je prehod iz narave v družbo ter biologistične koncepcije socialne evolucije; predstavljene so ekologistične koncepcije družbenega razvoja v socialni antropologiji. Problematizirani sta koncepciji difuzije in endogenega razvoja družb. Zgodovinski razvoj kompleksnih družb je predstavljen na ozadju primerjave lovsko-nabiralskih, tributarnih in fevdalnih produkcijskih načinov s kapitalističnim. Problematizirane so evrocentrične predstave o sodobnem družbenem razvoju. Predstavljene so teorije modernizacije in sociološke teorije razvoja in nerazvitosti ter rezultati glavnih koncepcij razvojnih politik. Sodobne družbene spremembe so analizirane z aspekta teorij artikulacije in svetovnih sistemov: predstavljeni so globalizacijski trendi in antistemska gibanja. Problematizirane so futurološke koncepcije napredka in vpeljan koncept mej rasti.

Temeljna literatura: Izbrana poglavja iz:
– Horkheimer, M. in Adorno, T.W. : Dialektika razsvetljenstva. Ljubljana: SH, 2002
– Boyd, R. in Richerson, P. The Origin and Evolution of Cultures, Oxford: Oxford University press, 2005
– Braudel, F.: Materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, XV.-XVIII. Stoletje. 3 deli. Ljubljana: SH, 1988-1991
– Castells, M.: The Information Age: Economy, Society and Culture. 3 deli, Oxford: Blackwell, 1996-1998
– Darwin, C.: The Origin of Species by Natural Selection idr. 1859
– Freud, S.: Nelagodje v kulturi. Ljubljana: Gyrus idr., 2001
– Marx, K. in Engels, F.: Izbrana dela. Ljubljana: CZ, 1968-1971
– Wolf, E.: Evropa in ljudstva brez zgodovine. Ljubljana: SH, 1998