Sociologija
Pogosta vprašanja o diplomskih nalogah

Pogosta vprašanja o diplomskih nalogah

Bolonjski programi

1. Koliko znanstvenih virov je potrebno uporabiti v diplomski nalogi?

Število znanstvenih virov ni določeno in je odvisno od posamezne teme diplomske naloge. Pri pisanju diplomske naloge naj vas vodi potreba, da na izbrana raziskovalna vprašanja zadovoljivo odgovorite, ne pa, koliko virov boste navedli v diplomski nalogi. Čez palec je možno zapisati, da boste z manj kot dvajsetimi znanstvenimi viri težko napisali kvalitetno diplomsko nalogo.

2. Ali je treba naslov prijaviti v tem študijskem letu, čeprav bomo koristili absolventski staž in bomo diplomo dejansko delali šele v naslednjem študijskem letu?

Profesorji in profesorice do konca koledarskega leta razpišejo teme diplomskih nalog (te bodo objavljene na spletu v začetku novega koledarskega leta). Študentke in študenti nato izbirate med predlaganimi temami (lahko pa predlagate tudi svojo lastno temo) in se s profesorjem oziroma profesorico dogovorita za delo na diplomski nalogi. Najprej je potrebno narediti t.i. prijavo diplomskega dela, v kateri predstavite raziskovalni problem, vašo tezo, raziskovalna vprašanja, metodologijo in okvirni seznam literature.

Za več informacij o pripravi diplomske naloge glej navodila za pripravo diplomskega dela.

3. Do kdaj je potrebno v tretjemu letniku oddati diplomsko nalogo? Kdaj jo je treba prijaviti?

Diplomsko nalogo morate zagovarjati, preden vpišete nadaljevanje študija.

Študenti in študentke morajo dva tiskana izvoda diplomskega dela s priloženim izvodom v elektronski obliki oddati v tajništvo oddati 10 dni pred zagovorom.

4. Koliko strani maksimalno mora obsegati?

Diplomska naloga za študentke in študente samostojnega študija sociologije kulture naj obsega od 40 do 50 strani, diplomska naloga študentk in študentov dvodisciplinarnega študija pa od 25 do 30 strani. Ob tem je ponovno potrebno poudariti, da je bolj kot kvantiteta, pomembna kvaliteta dela. Navedene številke so tako le okvirno navodilo, kako obširna naj bo naloga.

5. Je potrebno pred oddajo diplome narediti vse izpite?

Ne. Tudi po zagovoru diplomskega dela lahko opravljate druge izpitne obveznosti, vendar morate imeti vse obveznosti, vključno z zagovorom diplome, končane do konca septembra, če se želite vpisati na drugo stopnjo študija.

6. Ali je lahko asistent mentor diplomske naloge?

Mentor diplomske naloge mora biti habilitiran profesor oziroma profesorica z Oddelka za sociologijo. V nekaterih primerih (zaradi teme) lahko v dogovoru z vašim mentorjem oziroma mentorico izberete tudi somentorja z istega ali drugih oddelkov ali z druge fakultete. Če ima asistent doktorat in je habilitiran (ima Venia Legendi), potem je lahko somentor diplomske naloge.