Sociologija
Diplomska naloga

Diplomska naloga

Prijava diplomskega dela

Diplomsko delo prijavite z izpolnjenim in podpisanim obrazcem Prijava diplomskega dela. Upoštevati je potrebno Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih študijskih programih prve stopnje. Na dnu Pravilnika najdete obrazce.

Osrednji del obrazca prijave diplomske teme je opredelitev teme, ki naj bo dolga približno eno stran (Times New Roman, 12) in naj vsebuje naslednje elemente:

  • opis raziskovalnega problema;
  • teza in/ali raziskovalna vprašanja;
  • opis metodologije;
  • seznam osnovne literature (vsaj 5 enot).

Prijavo je potrebno oddati v tiskani obliki v tajništvo, ko jo s podpisom potrdi mentor/mentorica.

Priprava diplomskega dela

Navodila za pripravo diplomskega dela z navodili za citiranje

Navodila natančneje določajo ureditev besedila, način citiranja, navedbo uporabljene literature in podobno.

Izjava o avtorstvu diplomskega dela
Naslovna in prva stran diplomskega dela (bolonjski programi)
Naslovna in prva stran diplomskega dela (stari programi)

Časovni okvir pisanja diplomske naloge in zagovor naloge

Študenti in študentke bolonjskega študija morajo obveznosti, povezane z diplomsko nalogo, opraviti v naslednjem časovnem okviru:

15. februar 2019 – Do tega datuma študent/ka izbere mentorja/mentorico in se dogovori za temo diplomske naloge. Hkrati izpolni obrazec Prijava diplomskega dela, ki ga odda v tajništvo.

Mentorji in mentorice na Oddelku za sociologijo lahko prevzamejo maksimalno 7 mentorstev v študijskem letu.

V naslednjih mesecih študent/ka pripravlja diplomsko delo in je v stiku s svojim mentorjem/mentorico.

Zagovori diplomski del v študijskih programih prve stopnje so po načinu razpisovanj rokov in prijavljanja izenačeni z ostalimi izpiti. Splošne določbe ureja Pravilnik o zaključku študija na univerzitetnih programih prve stopnje.

Roki, v katerih bodo v študijskem letu 2018/19 potekali zagovori, so naslednji:

21. junij 2019, 

3. september 2019,  

16. septembra 2019.


Študenti in študentke morajo tri tiskane izvode diplomskega dela (en izvod je lahko mehko vezan) s priloženim izvodom v elektronski obliki oddati v tajništvo oddati 10 dni pred zagovorom.

Študent lahko tudi po zagovoru diplomskega dela opravlja druge izpitne obveznosti, vendar mora imeti vse obveznosti, vključno z zagovorom diplome, končane do konca septembra, če se želi vpisati na drugo stopnjo študija.