Sociologija
Didaktika sociologije

Didaktika sociologije

Naslov predmeta: DIDAKTIKA SOCIOLOGIJE

Nosilec/nosilka: doc. dr. Alojzija Židan

Študijski program, stopnja: Sociologija, pedagoški dvodisciplinarni program 2. stopnje

Letnik, semester: 1. letnik, 2. semester

Število ECTS kreditov: 6

Kontaktne ure skupaj: 75

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Poznavanje kognitivnih, emocionalnih in akcijskih ciljev pouka sociologije in družboslovja. Usposobljenost za tematsko makro in mikro načrtovanje pouka.
Usposobljenost za uporabo pestrih didaktičnih strategij pri pouku in pri uresničevanju koncepta vseživljenjskega učenja (učenje učenja).Ustvarjalna uporaba informacijsko komunikacijskih tehnologij. Kakovostno ustno in pisno izražanje. Razvoj odgovornega odnosa do pedagoškega dela.

Opis vsebine:
Študent/ka se najprej seznani z zgodovinskim razvojem didaktike sociologije. Didaktične makro in mikro artikulacije vsebin predmeta Sociologija. Pedagoško delo pri družboslovju in vloga predmeta Sociologija. Vloga informacijsko-komunikacijskih tehnologij pri kakovostni obravnavi učnih vsebin predmeta Sociologija. Tipi socioloških učnih ur, njihovo načrtovanje in izvajanje. Uresničevanje samoizobraževanja kot dinamičnega koncepta pri pouku sociologije. Akcijsko raziskovanje kot
instrument ter orodje stalnega profesionalnega razvoja profesorja/ice sociologije. Ocenjevalne prakse v sociologiji. Osebne in državljanske kompetence profesorja/ice sociologije in družboslovja. Metoda odprte koordinacije za uporabo kakovostnih poučevalnih in učnih praks vsebin predmeta.

Temeljna literatura:
Izbrana poglavja iz:

  • Židan, A. (1995). Aktivno učenje mladih v družboslovju. Scripta. Ljubljana: ŠOU.
  • Židan, A. (1996): Metadidaktično poučevanje in učenje družboslovja. FDV. Ljubljana: Znanstvena knjižnica.
  • Židan, A. (1997): Didaktizacija družboslovja za mlade. Scripta. Ljubljana: ŠOU.
  • Židan, A. (2004): Za kakovostnejša družboslovna znanja: znanstveni in didaktični prispevki, FDV, Ljubljana: Profesija.
  • Židan, Alojzija (2007): Vzgoja za evropsko demokracijo, FDV, Ljubljana, Založba Maklen.

Stalno spremljanje aktualnih prispevkov v domačih in tujih pedagoških revijah in časopisih.