Sociologija
Epistemologija humanistike in družboslovja

Epistemologija humanistike in družboslovja

Naslov predmeta: EPISTEMOLOGIJA HUMANISTIKE IN DRUŽBOSLOVJA

Nosilec/nosilka: doc. dr. Primož Krašovec

Študijski program, stopnja: Sociologija kulture, enopredmetni program 2. stopnje

Letnik, semester: 1. letnik, 2. semester

Število ECTS kreditov: 10

Kontaktne ure skupaj: 60

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Pasivna in delno aktivna kompetenca iz epistemologije humanistike in družboslovja. Poznavanje zgodovine in razvoja družboslovja in humanistike. Poznavanje družbenih in zgodovinskih predpostavk humanistike in družboslovja.

Opis vsebine:
Predmet predstavlja logiko teoretskih postopkov v humanistiki in družboslovju. Razčlenjuje načine, kako teorije  vzpostavljajo svoje problemsko polje in kako postavljajo vprašanja; kako si s tem odpirajo nekatere možnosti za teoretsko delo, drugim možnostim pa se odrekajo. Proučuje notranje napetosti v teorijah in njihova morebitna protislovja; analizira, kako v teorijah prihaja do razkoraka med projektom in izvedbo; kako teoretsko delo pogosto proizvaja problematike, ki niso bile “v načrtu”; kako včasih proizvede tudi kakšen koncept, ki postane “viden” šele pri poznejših branjih. Ukvarja se s “slepo pego” v teoretskem polju in s “presežnimi učinki” teoretskega dela. – Študentke in študenti sodelujejo pri izbiri obravnavanih teorij, literature in pri določanju delovnih načinov.

Temeljna literatura:

Izbrana poglavja iz:

 • Aglietta, Michel: Régulation et crises du capitalisme, Odile Jacob, Paris, 1997.
 • Arrighi, Giovanni: The Long Twentieth Century. Money, Power, and the Origins of our Times, Verso, London-New York, 1994 (1996).
 • Bourdieu, Pierre: Sociologija kot politika, Založba /*cf., Ljubljana, 2003.
 • Breznik, Maja: Obrt in učenost. Topografija renesančne gledališke prakse, Knjižnica Annales, Koper, 2002.
 • Buden, Boris: Kaptolski kolodvor, Centar za savremenu umetnost, Beograd, 2002.
 • Caillé, Alain: Dé-penser l’économique. Contre le fatalisme, La Découverte – MAUSS, Paris, 2005.
 • De Marchi, Edoardo – La Grassa, Gianfranco – Turchetto, Maria: Oltre il fordismo. Continuità e trasformazioni nel capitalismo contemporaneo, Unicopli, Milano, 1999.
 • Frank, André Gunder: ReOrient. Global Economy in the Asian Age, University of California Press, Berkeley etc., 1998.
 • Holmes, Brian: Fleksibilna osebnost – Maščevanje koncepta, Založba /*cf., Ljubljana, 2005.
 • Marx, Karl: Kritika politične ekonomije 1857/58, Delavska enotnost, Ljubljana, 1985. [Grundrisse…]. Kapital, Cankarjeva založba, Ljubljana.
 • Močnik, Rastko: Roman Jakobson, Lingvistični in drugi spisi; Roland Barthes, Retorika Starih – Elementi semiologije; Claude Levi-Strauss, Rasa in zgodovina – Totemizem danes; Marcel Mauss, Esej o daru in drugi spisi; Bogdan Lešnik, Subjekt v analizi. Veyne, Paul, So Grki verjeli v svoje mite?, Založba /*cf, Ljubljana, 1998. (Vse doslej: spremne besede.)
 • Močnik, Rastko: 3 teorije , Založba /*cf., Ljubljana, 1999.
 • Močnik, Rastko: “Sistem družboslovja in njegovi učinki”, Časopis za kritiko znanosti, let. XXVIII, št. 200-201, Ljubljana, 2000.
 • Mrgole, Albert: Malopridna mladež med zaščitniki in preganjalci, Založba /*cf., Ljubljana, 2000.
 • Wallerstein, Immanuel: Utopistike – Dediščina sociologije, Založba /*cf., Ljubljana, 1999.
 • Wallerstein, Immanuel, in drugi (“Gulbenkianova komisija”): Kako odpreti družbene vede, Založba /*cf., Ljubljana, 2000.