Sociologija
Nekdanji učitelji

akad. red. prof. dr. Boris Ziherl

Akad. red. prof. Boris Ziherl (1910–1976), sociolog, filozof, marksistični teoretik in politik, je predaval na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predmeta Obča sociologija in Sociologija kulture (1960–1976).

Leta 1932 se je vpisal na Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani. Zaradi delovanja v ilegalnem študentskem gibanju in v KPJ je bil obsojen ter zaprt v Sremski Mitrovici (1934–1937), kjer se je podrobneje ukvarjal s historičnim materializmom in njegovo aplikacijo na probleme iz slovenske politične, gospodarske in kulturne zgodovine. Po vrnitvi iz zapora je delal kot publicist ter absolviral pravni študij (1941). Po okupaciji je bil med ustanovitelji Osvobodilne fronte slovenskega naroda (1941) in član njenega IO. Med vojno je večinoma deloval v propagandnem aparatu KPS in OF ter VŠ NOVJ; bil je namestnik direktorja Znanstvenega instituta pri SNOS (poverjenik za prosveto). Po vojni je bil med drugim ustanovitelj in direktor Inštituta za družbene vede v Beogradu (1949–1950) ter minister za znanost in kulturo LR Slovenije (1950–1953), nato je deloval v okviru ljubljanske univerze. Leta 1954 je bil izvoljen v naziv rednega profesorja za teorijo družbenih ved na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Bil je pobudnik in prvi direktor Inštituta za sociologijo (in filozofijo) pri UL (1959–1964), soustanovitelj in prvi predstojnik Oddelka za sociologijo FF v Ljubljani (1960–1964) ter pobudnik študija in raziskovanja sociologije kulture. Na oddelku za sociologijo je predaval občo sociologijo, sociologijo kulture in sociologijo umetnosti. Leta 1958 je postal redni član SAZU in 1975 njen podpredsednik. Za svoje delo je prejel je Prešernovo nagrado leta 1950 (za knjigo F. Prešeren, pesnik in mislec) in 1958 (za knjigo Književnost in družba) ter nagrado Avnoja (1972).

Znanstvenoraziskovalno se je ukvarjal z marksistično občo sociologijo, filozofijo, sociologijo kulture, umetnosti in literature, z dialektičnim in historičnim materializmom, zgodovino marksizma, s slovensko politično, gospodarsko in kulturno zgodovino, literarno kritiko ter prevajalstvom. Z referati je sodeloval na številnih domačih in mednarodnih kongresih in posvetovanjih.

Izbrana bibliografija:

  • Umetnost in miselnost (1956);
  • Književnost in družba (1957);
  • Temelji marksistične obče sociologije (1974);
  • Oblike družbene zavesti. Uvod v sociologijo kulture (1974);
  • Včeraj in danes. Izbor člankov in razprav iz let 1934–1974 (1974);
  • K. Marx – F. Engels. Izbrana dela, I–V (ur., 1967–1975);
  • G. V. Plehanov. Izbrani spisi (ur., 1973);
  • Boris Ziherl. Zbrana dela, 1–V (1980–1989).

Biografija/bibliografija:

  • »Ziherl Boris«, v Slovenski biografski leksikon (1925–1991). Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU, 2009 [elektronski vir]. Dostopno na: http://nl.ijs.si/fedora/ sbl/ [avtorica zapisa: Neda Pagon].