Sociologija
Nekdanji učitelji

red. prof. dr. Avgust Lešnik

Red. prof. dr. Avgust Lešnik (1951), sociolog in zgodovinar, je predaval na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v letih od 1987 do 2017. V oddelčne študijske programe je uvedel in utemeljil predmete s področja historične in politične sociologije: sociologijo (klasičnih) družbenih gibanj, političnih institucij, totalitarnih režimov, evropskih integracij in historično sociologijo.

Diplomiral je iz zgodovine in sociologije na FF v Ljubljani (1974). Interdisciplinarni magistrski študij (FF, FSPN/FDV, EF) je zaključil na Oddelku za sociologijo FF (1981), kjer je opravil tudi doktorski študij (pod mentorstvom prof. Marjana Britovška, 1993). Po diplomi je služboval na STŠ v Kopru kot profesor (1974–1983) in ravnatelj (1984–1987). Po izvolitvi v naziv višjega predavatelja za predmetno področje Temelji sociologije, politologije in filozofije (1981) je predaval omenjene predmete v osemdesetih letih na dislociranem oddelku ljubljanske FS v Kopru in na VPPŠ v Piranu. V letih 1982–1986 je bil odposlanec v Skupščini SR Slovenije. Študijsko se je izpopolnjeval na Dunaju (štipendist Ministrstva za znanost in raziskovanje R Avstrije, 1990) in Bonnu/Bad Godesbergu (štipendist Friedrich-Ebert-Stiftung, 1991). Predsedoval je iniciativnemu odboru za ustanovitev Znanstveno-raziskovalnega središča RS v Kopru (1994). V št. letih 1996–2000 je bil predstojnik Oddelka za sociologijo FF, v obdobju, ko je Oddelek pridobil in opremil nove, zdajšnje delovne prostore. V ZS 2003/04 je gostoval na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Beogradu. V naziv rednega profesorja za sociologijo in zgodovino družbenih gibanj je bil izvoljen l. 2004.

Sprva se je študijsko posvečal zgodovini mednarodnega delavskega gibanja, jugoslovanskemu družbenemu in političnemu sistemu ter sociološki, politološki in filozofski tematiki. Po zaposlitvi na Oddelku za sociologijo (1987) se je znanstvenoraziskovalno ukvarjal s problematiko klasičnih družbenih gibanj v novejši evropski zgodovini, še posebej s socialnodemokratskim in komunističnim gibanjem, s temami s področja politične sociologije (doktrine, režimi, institucije, EU) ter s tematiko, ki je na presečišču sociološke in zgodovinske znanosti (historična sociologija). V okviru mednarodnih projektov je raziskovalno delal na inštitutih v Aachnu, Amsterdamu, Beogradu, Berlinu, Bonnu, Dunaju, Kölnu, Leipzigu, Regensburgu idr. Izsledke svojih raziskav je predstavljal na konferencah in simpozijih doma in v tujini ter v razpravah in študijah, objavljenih v domačih in tujih znanstvenih revijah ter zbornikih. Mdr. je član The European Workshop of Communist Studies ter uredniških odborov/svetov revij The International Newsletter of Communist Studies (med ustanovitvenimi člani, 1992) in Annales – Anali za istrske in mediteranske študije (Series Historia et Sociologia, od l. 1994). V letih 2009–2015 je bil urednik oddelčnih publikacij.

Izbrana bibliografija:

 • Spor med Jugoslavijo in Informbirojem (1978);
 • Tretja internacionala – Kominterna (1988);
 • Razcep v mednarodnem socializmu 1914–1923 (1994);
 • Kriza socialnih idej. Britovškov zbornik (ur., 1996);
 • Od despotizma k demokraciji. Razvoj ustavnosti in parlamentarizma (2000);
 • Die KP Jugoslawien. Gegen Stalins Dogmatismus. V: Ketzer im Kommunismus (Hamburg, 2000: 261–280);
 • The Development of the Communist Movement in Yugoslavia during the Comintern Period. V: INCS (2005: 25–60);
 • Les volontaires yougoslaves dans la guerre civile espagnole. V: Tant pis si la lutte est cruelle. Volontaires internationaux contre Franco (Paris, 2008: 373–388);
 • Včeraj in danes. Jubilejni zbornik socioloških razprav ob 50-letnici Oddelka za sociologijo 1960–2010 (sour. s Ksenijo Vidmar Horvat, 2010);
 • Skica za zgodovino historične sociologije. V: Dennis Smith, Vzpon historične sociologije (Sh, 2011: 369–414);
 • La Guerra civile spagnola (1936–1939) nella storiografia jugoslava/slovena. V: Qualestoria (2011: 29–54);
 • Izbrani spisi Ludvika Čarnija: Obča in historična sociologija – Izvori sociološke misli na Slovenskem (ur., 2012);
 • Izbrani spisi Antona Žuna: Sociologija prava – Sociologija – Politična sociologija (ur., 2014);
 • History of European integration / Zgodovina evropskega združevanja. V: VIVE – Integration of Europe (ZZ FF, 2014: 9–49);
 • Izbrani spisi Marjana Britovška: Socialna zgodovina – Historična sociologija (ur., 2015);
 • The Spanish Female Volunteers from Yugoslavia as Example of Solidarity in a Transnacional Contex (skupaj s Ksenijo Vidmar Horvat). V: INCS (2015: 37–51);
 • Delavska socialistična gibanja na razpotjih. Historično-sociološki traktati za obdobje 1848–1918–1948 (ZZ FF, 2018).

Biografija/bibliografija:

 • Petdeset let študija sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani 1960–2010 (2010: 45–46 /Avgust Lešnik/).
 • Za podrobnejšo bibliografijo glej Cobiss.