Sociologija
Nekdanji učitelji

red. prof. dr. Anton Žun

Red. prof. dr. Anton Žun (1917–1978), pravnik in sociolog, je predaval na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani predmete Obča sociologija, Sociologija prava in Družbeni sistem SFRJ (1962–1978).

Diplomiral je leta 1940 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leto kasneje tudi doktoriral. Študijsko se je izpopolnjeval v Gramscijevem inštitutu v Rimu (1963) in na Dunaju (1966). V letih 1945–1951 je poučeval na srednji ekonomski šoli v Ljubljani, nato je bil sodnik (od leta 1955 tudi predsednik) okrajnega sodišča v Radovljici ter od leta 1959 do zaposlitve na Filozofski fakulteti sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani. Kot visokošolski učitelj je od leta 1962 do prezgodnje smrti (1978) predaval na Oddelku za sociologijo FF v Ljubljani predmete Obča sociologija, Sociologija prava in Družbeni sistem SFRJ, od leta 1973 v nazivu redni profesor (za občo sociologijo). Bil je predstojnik Oddelka za sociologijo FF (1964–1976), prodekan FF (1966–1968), prorektor UL (1975–1977) ter glavni urednik vseh publikacij Univerze v Ljubljani (1975–1977). Za njegovo izredno aktivnost pri uresničevanju nalog univerze mu je bilo podeljeno najvišje univerzitetno priznanje, »zlata plaketa« Univerze v Ljubljani (1977).

Preučeval je občo sociologijo, teme iz ustavnega prava in politologije ter vprašanja sodobne države in spremembe v njeni strukturi; raziskoval je razmerja med elitami in demokracijo ter funkcije prava pri reševanju socialnih konfliktov, uveljavljanju pravičnosti in samoupravnih odnosov. Z referati je sodeloval na mnogih strokovnih posvetih ter objavljal znanstvene in strokovne članke ter prevajal iz italijanske marksistične misli. Najpomembnejši je njegov prispevek k sociologiji prava, zlasti na področju družbenih izvorov in učinkov pravnih norm. Z raziskovanjem in opredeljevanjem problemskega sklopa sociologije prava je postal eden od utemeljiteljev sociologije prava na Slovenskem. Pomemben je tudi njegov teoretski prispevek k metodologiji proučevanja sociologije, vzgoji novih raziskovalcev na tem področju in učinkoviti organizaciji dela na Oddelku za sociologijo. Med drugim je bil redni član Institute of Sociology of Law for Europe (Bruselj), član predsedstva Zveze društev pravnikov Slovenije, predsednik komisije za sestavo učnega načrta za sociologijo in družbeno ureditev SFRJ za gimnazije in srednje strokovne šole (1972) ter član komisije izvršnega sveta skupščine SRS za pripravo zakona o visokem šolstvu (1974–1975).

Izbrana bibliografija:

  • Avgust Lešnik (ur.) (2014): Anton Žun: Sociologija prava – Sociologija – Politična sociologija. Izbrani spisi s spremnimi besedili Avgusta Lešnika, Albina Igličarja, Rudija Rizmana in Igorja Lukšiča. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete (Zbirka Portreti, Oddelek za sociologijo, Katedra za občo sociologijo), 439 str. (Prelistaj knjigo)

Biografija/bibliografija:

  • »Anton Žun«, v Univerza v Ljubljani : Biografije in bibliografije univerzitetnih učiteljev in sodelavcev, II. knjiga (Ljubljana 1969), 64–65 in III. knjiga (Ljubljana 1979), 60–62.
  • Spominska razstava v čast prof. dr. Antonu Žunu (Vabilo)
  • Spremno predavanje (8. maj 2014): prof. dr. Avgust Lešnik: Sociologija prof. dr. Antona Žuna (Predavanje)