Sociologija
Knjižnica

Alojz Cindrič

  • Kontakt

    Alojz.Cindric@ff.uni-lj.si
    (01) 241 11 22
  • Predmeti

  • Govorilne ure

Diplomiral je leta 1981 iz zgodovine in sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljeval na Oddelku za zgodovino FF v Ljubljani, kjer je leta 1997 magistriral (Študenti s Kranjske na Dunajski univerzi v predmarčni dobi 1815–1848; mentor: akad. Vasilij Melik) in leta 2008 dosegel doktorat znanosti s področja zgodovine (Struktura študentov s Kranjske na dunajski univerzi 1848–1918; mentor: prof. Janez Cvirn). Študijsko se je izpopolnjeval v Univerzitetnem arhivu na Dunaju in v Licejski knjižnici v Bratislavi. Leta 2010 je bil izvoljen v naziv docenta za slovensko in občo novejšo zgodovino. Po diplomi je kot srednješolski profesor poučeval na gimnaziji v Črnomlju in Kopru. Leta 1983 se je zaposlil na Oddelku za sociologijo FF v Ljubljani kot bibliotekar in strokovni tajnik. Leta 1992 je opravil strokovni izpit iz bibliotekarske stroke ter specializacijo (1998). Poleg vodenja in opravljanja bibliotekarsko-knjižnične dejavnosti v oddelčni knjižnici se raziskovalno ukvarja s socialno in kulturno zgodovino slovenskega izobraženstva. Leta 1991 je uredil Zbornik ob 30-letnici študija na Filozofski fakulteti ter bil urednik Čarnijevega zbornika (1931–1996). Zbornik mednarodnih družboslovnih in humanističnih razprav / A Festschrift for Ludvik Čarni. Studies in Humanities and Social Sciences (1998). Leta 2000 je pripravil odmevno razstavo v avli Filozofske fakultete Od popotne palice do rektorskega žezla: študenti s slovenskega etničnega prostora na avstrijskih in nemških univerzah. Napisal in objavil je dve obsežni monografiji o oblikovanju in rasti slovenskega izobraženstva pred ustanovitvijo Univerze v Ljubljani: Študenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848–1918 (2009) in Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804–1848 (2010).