Sociologija
Vloga množičnih medijev pri oblikovanju slovenske evropske zavesti

Vloga množičnih medijev pri oblikovanju slovenske evropske zavesti

Kritična sociološko kulturološka analiza vloge, ki jo pri oblikovanju slovenske evropske zavesti igrajo sredstva množičnega komuniciranja,predvsem televizija in tisk.

V sodobnih integracijskih in globalizacijskih kontekstih evropejstvo predstavlja pomemben vidik oblikovanja nacionalnih in lokalnih kolektivnih identitet. Mnogi kritiki idejo evropskega združevanja povezujejo z novimi politikami izključevanja, zapiranji meja in oživljanja »trdnjave Evrope«, a, osnovana na prežemanju raznolikih
kulturnih, političnih, in socialnih zgodovin Evrope, je lahko tudi vitalni temelj vzpostavljanja demokratičnega modela evropske družbe, ki razvija transnacionalno družbeno kohezivnost. Sodobne sociološke in širše kulturološko družboslovne in humanistične raziskave vse pomembnejšo vlogo odmerjajo kulturi, ki kot generator odprtih, dialoških in večpomenskih vizij evropejstva in evropske identitete ustvarja pogoje za zbliževanje in spoštljivo sobivanje raznolikih etničnih, nacionalnih in kulturnih skupnosti evropskega prostora.

Množičnim medijem pri tem procesu pripade ključno mesto: s prenosom in posredovanjem informacij, povezanih s skupnim evropskim prostorom, pa tudi širitvijo in transmisijo evropskih idej, identitetnih politik in kreativnih vzorcev zamišljanja evropske večnacionalne in večkulturne skupnosti vzpostavljajo pogoje za demokratičen, družbeno dinamičen in kulturno kreativen odnos do nacionalne identitete, ki edino lahko odgovori pritiskom kulturne globalizacije in zahtevam globalne družbe enaindvajsetega stoletja.

Vodja projekta

 • dr. Ksenija Vidmar Horvat

Raziskovalci

 • dr. Damjan Mandelc
 • dr. Ana Vogrinčič Čepič
 • mag. Mitja Čepič Vogrinčič
 • dr. Marko Prpič

Trajanje

 • 1. 2. 2008 — 31. 1. 2011

Šifra projekta

 • L6-0552

Financer

 • Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije ARRS

Partnerji

 • ICK Inštitut za civilizacijo in kulturo
 • Finance d.d.
 • Dnevnik d.d.

Aktivnosti

 • Kako smo predsedovali: medijsko poročanje o slovenskem predsedovanju Svetu EU. Predstavitev izsledkov projekta. Evropski parlament – Informacijska pisarna za Slovenijo, 23.10.2008.
 • VIDMAR, Ksenija H., PAŠIĆ-BIŠIĆ, Faila, TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, ALDAGHISTANI, Sami, HADŽIĆ, Emina. Slovenski muslimani ali muslimanski Slovenci? : izzivi preoblikovanja evropske javnosti in nacionalnih kultur : javna razprava, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper, 19. maj 2009. Koper, 2009.
 • VIDMAR, Ksenija H. Intercultural dialogue: challenges of media politics of representation; Meet me in diversity, Mednarodna šola, Maribor, 27-30 oktober 2008.
 • Predavanje na konferenci: VIDMAR HORVAT, Ksenija: Patriotic Media and the European Public Sphere: A Comparative Analysis of the News Coverage of the Patria Affair in Slovenia and Finland. IAMCR Communication and Citizenship. Braga, Portugalska (18.- 22.6.2010).
 • VIDMAR HORVAT, Ksenija: Re-bordering Europe: Border images and memories of borders post-1989. A Borderless Europe? International Conference SDU, Sønderborg 30.9.-2.10. 2010.
 • VIDMAR, Ksenija H. Is There a Cosmopolitan Patriotism? : Spaces of belonging and citizenship in a postnational era; Media, Diversity and Cosmopolitanism in Europe, Goldsmiths Leverhulme Media Research Centre: Spaces, Connections, Control, University of London, 28. november 2009. London.
 • VIDMAR, Ksenija H. Dis-Closing Encounters : European Public Space, Cultural Diversity, and the Slovenian EU Presidency. EASA Conference Experiencing diversity and mutuality, Ljubljana, 2008.
 • VIDMAR, Ksenija H. Gender, Whiteness and Media Racism in Post-Socialist Slovenia. No end of transition? : Understanding changes in media landscape and public rethoric of postcommunist era. Ljubljana: Slovene Communication Association, 2008.
 • VIDMAR, Ksenija H.. Intercultural dialogue and the Schengen Europe; Europe Since 1989:Interpreting Social Change, 10th Anniversary Conference European Journal of Social Theory, University of Sussex, 19-21 June 2008. Brighton: University of Sussex: Centre for Social and Political Thought, 2008.

Objave

 • Slovensko predsedovanje Svetu EU: medijsko pokrivanje in javno mnenje. Letno poročilo, 2008-2009
 • DRUŽBOSLOVNE RAZPRAVE: Revija Družboslovne razprave (let. XXV, št. 62) je v letu 2009 objavila tematsko številko, v kateri je svoje prispevke objavila večina članov raziskovalne skupine.
 • VIDMAR HORVAT, Ksenija (ur.): Prihodnost medkulturnega dialoga v Evropi: vmesni pogledi.

Prihodnost medkulturnega dialoga v Evropi: vmesni pogledi nastavlja aktualno vprašanje medkulturnosti in med-etničnega sobivanja v sodobni Evropi. Zasnovan je interdisciplinarno in vključuje študije s področja sociologije, filozofije, politologije, literarno-filmske in medijske analize ter avtorje iz petih držav, med njimi mednarodno priznana imena kot so Gerard Delanty, Kevin Robins, Daniele Conversi in Rudi Rizman.

 • VIDMAR HORVAT, Ksenija (2009): ZEMLJEVIDI VMESNOSTI: Eseji o evropski kulturi in identiteti po koncu hladne vojne

»Knjiga je po svojem pristopu in predmetu zelo relevantna, vrh tega pa tudi izrazito inovativna v okolju, v katerem izrazito dominira esejistični in negativen (oziroma kritikastrski) diskurz o Evropi, ki ga kronično karakterizira odsotnost zanimanja za vprašanje, kaj združena Evropa sploh je in kako se oblikuje.« (iz recenzije dr. Bojana Baskarja)

V knjigi avtorica ponuja sociološko refleksijo razvoja evropske ideje po letu 1989 in raziskuje, kako se evropski projekt odraža v slovenskem in evropskem javnem prostoru. Avtorica gleda na razvoj združevanja Evrope v luči napetosti, ki jih poraja homogenizacija različnih nacionalnih prostorov, njihovih specifičnih kulturnih ter zgodovinskih okoliščin v nadnacionalno tvorbo.