Sociologija
Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo prisotnost žensk v politiki

Usklajevanje zasebnega in profesionalnega življenja kot ovira za številčnejšo prisotnost žensk v politiki

Ženskam je bila sfera politike dolgo časa zaprta in nedosegljiva, kar se kljub pravno formalni enakosti spolov ni bistveno spremenilo. Slovenija se po zastopanosti žensk v državnem zboru uvršča v spodnji del svetovne lestvice zastopanosti žensk v parlamentu (http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm). Hkrati pa velja pravilo: čim večja je koncentracija politične moči, tem manjša je zastopanost žensk.

Ženske so bile v politiki ves čas podreprezentirane tudi v času socializma (prim Jogan 1986). Položaj žensk v politiki se je po prvih večstrankarskih volitvah še poslabšal, in vse do danes v državnem zboru ni presegel 13 odstotkov (Antić, 1998; Antić, 2004a, Antić 2008). Tudi vse dosedanje vlade so bile sestavljene izrazito spolno neuravnoteženo, število ministric se je od osamosvojitve do danes gibalo od nič do pet. Položaj žensk v politiki še poslabšuje dejstvo, da jih v nasprotju z nekaterimi drugimi državami ni veliko niti na lokalnem nivoju. Iz nanizanih podatkov je mogoče sklepati, da prodor žensk v profesionalno politiko in politično elito v Sloveniji poteka izjemno počasi in da je politična elita v Sloveniji prevladujoče moška oz. maskulinizirana.

Nekatere tuje študije so opozorile, da na delež žensk v politiki ne vplivajo le dejavniki političnega sistema ampak tudi razporeditev družbene moči v vsakdanjem življenju; da je bila družina v študijah, ki so obravnavale politično participacijo žensk, zapostavljena (Okin 1989); da neenaka delitev dela v ospodinjstvu omejuje ženskam  razpolaganje s časom in posledično omejuje možnost za njihovo participacijo v politiki Phillips 1991); da na politično participacijo vpliva družinska situacija z razpoložljivimi viri (čas in denar, razlike v vlogah in vzorci avtoritet in ideologija spolnih vlog) (Stoker in Jennings 1995).

Zato ne presenečajo ugotovitve, da obstaja večja verjetnost, da bo političarka ločena, samska ali vdova, prav tako ima v povprečju manj otrok kot politik; v politiko pa ženske vstopajo v poznejšem starostnem obdobju kot moški. Ugotovitve iz omenjenih študij bomo preizkusili na populaciji političark v Sloveniji ter poleg tega raziskali tudi druge dejavnike, ki zaviralno vplivajo na večjo prisotnost žensk v politiki; katere pomembne ovire stojijo na poti ženskam, ki bi hotele vstopiti v politiko;  kako zasebno življenje vpliva na možnosti njihovega političnega delovanja in obratno, kako ženske v politiki usklajujejo obveznosti zasebnega in poklicnega življenja ter na katere ovire pri usklajevanju zasebnega življenje in angažmaja v politiki pri tem naletijo.

Pri tem se bomo opirali na različne metodološke pristope: analizirali bomo sekundarne statistične podatke (npr. Eurostat, OECD, WWS, SSS); analizirali bomo podatke zbrane na podlagi anketnih vprašalnikov med politiki in političarkami na lokalnem nivoju ter izvedli pol-strukturirane intervjuje s političarkami na najvišjih političnih
funkcijah v državi.

Vodja raziskovalnega projekta

 • red. prof. dr. Milica Antić Gaber

Raziskovalke in raziskovalci

Filozofska fakulteta

 • izr. prof. dr. Tina Kogovšek,
 • mlada raziskovalka Jasna Podreka,
 • asist. Sara Rožman,
 • asist. dr. Irena Selišnik
 • asist. Iztok Šori;

samostojna strokovna sodelavka

 • Mojca Žaberl

Fakulteta za družbene vede

 • izr. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela,
 • asist. dr. Metka Mencin Čeplak

Trajanje projekta

 • 3 leta (2009-2012)

Šifra

 • J5-2074

Financer

 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Aktivnosti (konference, na katerih so bili/bodo predstavljeni rezultati)

 • ANTIĆ, Milica G.. Political participation of Slovene women in comparative perspective : predavanje na 7th Paneuropean international relations conference z naslovom Politics in hard times: international relations responses to the financial crisis, Stockholm, 9-11 September 2010. Stockholm, 2010. 15 f. [COBISS.SI-ID 43591266].