Sociologija
Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije

Programska skupina vsebuje štiri temeljne in medsebojno prekrivajoče se vsebine raziskovanja:

Globalizacija, identiteta in avtonomija v relevantnem svetovnem teoretskem kontekstu ter aplikativne razsežnosti (slovenska državna osamosvojitev, problemi tranzicije ter nadnacionalni izzivi – EU, spoji globalnega in lokalnega pripadanja prek medijskih podob ter sociološko-zgodovinske osvetlitve)

Oblikovanje nacionalne in kulturne identitete v regionalnem in svetovnem okviru, opirajoč se na paradigmo postsocialističnih študijev s primerjalno zgodovinskimi in transkulturnimi analizami kulture, nasploh kulturnih reprezentacij, konstrukcije nacionalnega in transnacionalnega/evropskega, podobe ženske v socializmu in post-socializmu ter analize sodobne umetnosti in njenih razmerij do sodobnih identitet in globalizacije

Raziskovanje transformacije zavesti o spolni identiteti pri ženskah v svetu politike – vidiki družbene pogojenosti spolne identitete, generacijska specifika in mednarodna komparatibilnost procesov v tej zvezi

Versko/religiozno kulturne predpostavke in implikacije »odčaranega« sveta, fokusirano predvsem na protestantske prispevke k oblikovanju slovenske identitete; kritična refleksija uveljavljenih kulturoloških in socioloških pojmovanj (sekularizacija, civilna družba, laičnost)

Osrednji raziskovalni fokusi v prihajajočem obdobju so raziskovanje in kritična teoretska refleksija o krizi globalizacije (deglobalizacija) in njenih kulturoloških implikacijah za avtonomijo in identiteto; proučevanje vidikov kompatibilnosti in nekompatibilnosti globalnega in nacionalnega; razumevanje aplikativnih vidikov novega oziroma dodatnega znanja na področjih, s katerimi se ukvarja raziskovalna skupina.

Raziskovanje globalizacije v navezavi na avtonomijo in identiteto je v svetu v porastu tako v humanistični kot družboslovni znanosti, s fokusom predvsem na tiste parametre globalizacije, ki so povezani z intenziteto, hitrostjo in tveganji. Pomen programske skupine je tudi v znanstveni relevantnosti raziskovanja kontekstov globalizacije kot so denimo multikulturalizem, kozmopolitizem, transnacionalnost in migracije.

Vodja programske skupine

  • red. prof. ddr. Rudi Rizman

Raziskovalci

  • red. prof. dr. Avgust Lešnik
  • red. prof. dr. Milica Antić-Gaber
  • izr. prof. dr. Ksenija Vidmar Horvat
  • doc. dr. Jože Vogrinc
  • doc. dr. Igor Škamperle
  • doc. dr. Alojz Cindrič
  • asist. dr. Damjan Mandelc

Trajanje

  • 1. 1. 2009 — 31. 12. 2013

Šifra

  • P6–0194