Sociologija
Obvestila

Merila Oddelka za sociologijo za izbor kandidatov za Erasmus+ študijsko izmenjavo v študijskem letu 2018-2019

Vsebina in priprava vloge

Prijavitelj naj ob elektronski prijavi v poštni nabiralnik Primoža Krašovca na Oddelku za sociologijo odda ali po pošti pošlje naslednje dokumente s svojim podpisom:

prijavni obrazec (natisnjen iz VISa);

dokazilo o povprečni oceni vseh do prijave opravljenih izpitov in vaj na sedanjem študijskem programu in na predhodnih stopnjah, če gre za študenta magistrskega ali doktorskega študijskega programa;

motivacijsko pismo (v slovenščini) na najmanj eni in največ dveh straneh.

Rok za oddajo popolne prijave na oddelku je 15. 12. 2017. Prijave, oddane po roku, ne bodo upoštevane. Prav tako se ne bodo upoštevale nepopolne prijave in tiste, ki ne bodo natisnjene iz VISa.

Oddelek bo do 10. 1. 2018 napravil izbor kandidatov v skladu z merili v tem razpisu.

Splošna merila za izbor kandidatov

  • Dosedanji študijski uspeh (upošteva se povprečna ocena vseh opravljenih izpitov in vaj, od 0 do 10 točk);
  • motivacijsko pismo (od 0 do 10 točk);
  • dodatna oddelčna merila.

Merila Oddelka za sociologijo za izbor kandidatov

Oddelek za sociologijo FF UL bo poleg splošnih predpisanih meril (povprečna ocena in motivacijsko pismo) pri izboru kandidatov upošteval še naslednja merila.

  • Oddelek bo odobril študijsko izmenjavo le kandidatom, ki imajo povprečno oceno najmanj 8 (osem). Poleg teh jo bo odobril še tistim kandidatom z nižjo povprečno oceno, ki bodo imeli zelo dobro (vsaj 8 točk od 10) ocenjeno motivacijsko pismo, s katerim bodo izkazali visoko stopnjo posebne študijske oz. strokovne motivacije in/ali bogate strokovne obštudijske dejavnosti.
  • V primeru več enakovrednih kandidatur, katerih število je večje od števila razpisanih mest na posamezni tuji univerzi, bo oddelek dal prednost kandidatom, ki obvladajo jezik destinacije (znanje jezika destinacije navedite na prijavi, v primeru izbire med več kandidati pa boste naknadno zaprošeni za potrdilo), za katero kandidirajo, kandidatom, katerih posebni študijski interes je povezan z destinacijo, in kandidatom, ki bodo v času študijske izmenjave predvidoma v 3. letniku 1. stopnje ali višje.