Sociologija
Agregat
Gaber Aleš

Gaber Aleš

Gaber Aleš (1990) študira sociologijo in pedagogiko. Zanima se za široko polje humanistike in družboslovja.

Več o avtorju

V fazi prebujanja

Gaber Aleš

ali kratko poročilo z izredne seje Senata in Upravnega odbora Filozofske fakultete 5. novembra 2012.

Že od maja naprej, še bolj pa po izdaji Uredbe o financiranju visokošolskih in drugih zavodov, ki po razsodbi Ustavnega sodišča (april 2011) sicer ni v skladu z Ustavo RS*, določa pa od 6 do 8 % manj javnega denarja za vse visokošolske zavode v RS, je jasno, da bo morala Filozofska fakulteta najti magičen odgovor na vprašanje, ali je z manj mogoče narediti več ali pa prekiniti sodelovanje s še več sodelavci in sodelavkami, sprejeti merila, ki višajo število študentov in študentk v seminarski skupini, zapreti kakšen tržno nezanimiv študijski program, povečati tržno dejavnost in postrgati še zadnje notranje »rezerve« (beri: ostati plačilno sposobna).

Magičnega odgovora ni in ni hotelo biti, so se pa zato na Filozofski fakulteti zvrstili ukrepi, ki jih nihče ni izglasoval: neizplačilo nadobremenitev v času počitnic, zmanjšanje ogrevanja v prostorih, odpoved ene od pogodb s podjetjem za varovanje (zato je FF zaprta po 22. uri tudi za pedagoške in raziskovalne delavce). Ker je realnost vedno bolj trkala na vrata v obliki neizplačila decembrskih plač, je Senat končno sklical izredno sejo glavnih odločevalskih organov Filozofske fakultete, ki je bila v ponedeljek, 5. novembra 2012. Gradiva za to sejo (kvantitativni podatki) so bila podana brez analize oziroma strateških usmeritev vodstva, torej brez interpretativnega okvirja, ki bi določal, kako naj bi priložene podatke razumeli. Zaradi tega smo nekateri študentje senatorji sklepali, da gre za izjemno preprost manever: podatki so dejstva, ki govorijo sama zase – seveda v okviru vladajoče ideologije, ta pa je seveda moramo varčevati / moramo pokazati solidarnost z zasebnim sektorjem / moramo preživeti / moramo se začeti obnašati bolj tržno.

Dejstva torej govorijo: Arheologija – zapreti program!, Primerjalno in splošno jezikoslovje – razpisati na vsake dve leti!, Klasična filologija – naj gredo študirat v tujino!

Študentski del Senata Filozofske fakultete je zato stvari vzel v svoje roke in jasno povedal, kako je treba gledati na obstoječe podatke. Dekanu je dva dni pred sejo poslal naslednji poziv:

Spoštovani dekan, spoštovani senatorji in senatorke, spoštovani predstojniki in predstojnice oddelkov Filozofske fakultete, ponedeljkova izredna skupna seja Senata in Upravnega odbora Filozofske fakultete je izredno pomembna, saj se na njej odločamo, ali bomo sprejeli ideologijo o nujnosti varčevanja, ali pa bomo zahtevali, da se visoko šolstvo financira na ustrezen način, kot to od Vlade RS med drugim zahteva tudi Ustavno sodišče RS. Študentje želimo izpostaviti, da se tako rekoč odločamo med dvema perspektivama, dvema različnima družbama:

  • perspektivo, v kateri sta znanost in izobraževanje zavestno podfinancirani ter podvrženi političnim in kapitalističnim interesom,
  • ali družbo, v kateri sta avtonomna univerza in brezplačno ter kritično izobraževanje bistveni sili razvoja.

Filozofska fakulteta že vrsto let nima dovolj denarja, zato je morala plače financirati iz lastnih sredstev:

  • leta 2008 je zagotovila 370.000 €,
  • leta 2010 že 1.607.000 €,
  • leta 2012 se ta številka približa trem milijonom €,
  • proračun za leto 2013 predvideva nadaljnje 15% znižanje sredstev za visoko šolstvo.

Vidimo, da trenutni in prihodnji finančni pogoji povzročajo razpadanje brezplačnega visokega šolstva in vsiljujejo trend komercializacije univerze pod sloganom »Fakultete naj denar najdejo same«. Delovanje po principu ponudbe in povpraševanja izničuje znanstveno avtonomijo, podreditev gospodarstvu pomete s humanistiko (kar na kratki rok pomeni zapiranje oddelkov), študij izgubi svojo kritično in emancipatorno razsežnost, šolnine pa v končni fazi poskrbijo, da univerza postane institucija, ki je dostopna samo materialno privilegiranim.

Dekana Filozofske fakultete, red. prof. dr. Andreja Černeta, zato pozivamo, da odločno zavrne varčevalne ukrepe in z njimi povezano varčevanje na fakulteti.

Pozivamo ga tudi, da po vzoru rektorja Univerze v Ljubljani, red. prof. dr. Stanislava Pejovnika, problematizira svojo kazensko odgovornost za neizvajanje domnevno nujnih varčevalnih rezov in od Vlade RS zahteva spoštovanje sodbe Ustavnega sodišča RS, da se zakonsko uredi financiranje visokega šolstva (v skladu z 58. členom Ustave RS, ki določa, da so državne univerze in državne visoke šole avtonomne, njihovo financiranje pa ureja zakon).

Dekanu pri udejanjanju ponujenih predlogov študentje senatorji Filozofske fakultete izrekamo vso podporo. S tem je predvsem mišljena podpora dekanu v primeru, da bo moral kazensko odgovarjati za neizvajanje varčevalnih ukrepov. Če bi do tega prišlo, bomo študentje senatorji v sodelovanju s civilno družbo poskrbeli za mobilizacijo čim večjega števila študentov in visokošolskih delavcev ter ustrezen množičen odziv v javnosti.

In končni rezultat? Senat in Upravni odbor sta sprejela naslednje točke (ni bilo jasno, kaj točno je sklep):

1. Zahtevamo, da vlada pove, kakšna je strategija na področju visokega šolstva. Na podlagi strategije bodo univerze odločale o nadaljnji usodi visokega šolstva.
2. Ne pristajamo na dodatno krčenje sredstev, ker se tako posega v temeljne vrednote etičnega kodeksa UL (2. člen).
3. Zahtevamo vsaj enak obseg sredstev za izvajanje študijskih programov za leto 2013 kot za leto 2012, ne pristajamo na krčenje sredstev.
4. Predstavnik Visokošolskega sindikata Filozofske fakultete je vabljen na seje Senata FF.
5. Razpis študijskih programov za leto 2013-2014 ostane nespremenjen.

* Ustavo sodišče, april 2011: »Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov (Uradni list RS, št. 7/11) je v neskladju z Ustavo. Vlada Republike Slovenije mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku treh mesecev po uveljavitvi zakonske ureditve iz prejšnje točke.« Ker je razsodba določala ureditev prejšnje točke v roku devetih mesecev, je imela vlada dvanajst mesecev časa za odpravo protiustavnega stanja – do maja 2012. Kljub temu je bila 23. avgusta v Uradnem listu RS objavljena nova odločba. Financiranje visokega šolstva je torej še vedno protiustavno.

Comments are closed.